fbpx

Skogsskifte vid Hästbo

Högsta bud

1 900 000 kr

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 21 apr kl 17:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte med produktiva gallringsskogar beläget i Torsåker. Totalt 41,8 hektar mark varav 40,7 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk som domineras av tallskog varav 384 m³sk nått slutavverkningsmogen ålder. Skiftet kan bilda egen fastighet men är också lämpligt som tillköpsmark.

Med skogsskiftet följer jakträtt på viltrika marker.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HOFORS ÖSTERHÄSTBO 11:12

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
41,8 ha
Skogsmark
40,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
3 700 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbeskrivning upprättad av Andreas Östlund på Ludvig & Co under september 2021.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 40,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 700 m³sk som domineras av tallskog varav 384 m³sk nått slutavverkningsmogen ålder. Skogsbeståndet består till stor del av tät gallringsskog med god tillväxt där möjlighet finns att gallra fram produktiva kvalitetsskogar. Av skogsmarken utgörs 9,1 hektar av kalmark varav en del med överstående fröträd, nästa föreslagna åtgärd är återväxtkontroll och vid behov hjälpplantering. Medelvolymen per ha är ca 91 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,7 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 184 m³sk för kommande tillväxtsäsong 2023.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens jaktmark ligger som oregistrerat område vilket innebär att markägaren får bedriva enskild jakt på hela fastigheten. Älgjakten på oregistrerat område avser endast älgkalv och får bedrivas fem dagar med start enligt Länsstyrelsens beslut. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv och skogsfågel.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet eller bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns finns fyra forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Tre av dem avser kolningsanläggningar med kolbottnar efter ligg- och resmilor, belägna i gränsen mellan avdelning 10 och 11. En av dem avser ett kolningsområde med grund efter kolarkoja, kolbotten och resmila belägen i nordvästra hörnet av avdelning 5, se bifogad skogskarta för lokalisering. (Källa: Riksantikvarieämbetet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett vackert och lätt kuperat skogslandskap och sträcker sig från Österhästbo parallellt med Östansjövägen mot Fäbodsjön. Fastigheten lämpar sig för jakt och småskaligt skogsbruk. Närmaste större ort är Torsåker där det finns mataffär, bank och skola.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 21 apr kl 17:00

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter