fbpx

Skogsfastighet

Skogsskifte vid Dunsjön

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 16 Nov kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
60,5 ha
Skogsmark
49,3 ha
Myr/kärr/mosse
6,7 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Övrigmark
2,2 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
4 400 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY NORA-ÅBY 2:3, del av (Del B)

Adress

Skogsskifte vid Dunsjön

Om fastigheten

Skogsskifte söder om Tärnsjö. Bra arrondering och god tillgänglighet via skogsbilvägar. Total areal om 60 ha varav majoriteten är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 4 400 m³sk och bonitet om 6,1 m³sk/ha/år. Gallringsbestånd med god årlig tillväxt och visst gallringsbehov där kvalitetsträd av både tall och gran finns. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Jakträtt medföljer överlåtelsen. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Det här objektet har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2021 av Ohls Skogsskötsel & Förvaltning AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad med tillväxtsäsongen 2021 samt justerad med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 49,3 ha med ett virkesförråd om 4 400 m³sk, varav 700 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 6,1 m³sk per ha. Medeltal om 89 m³sk per ha. Trädslagsblandning 38 % tall, 37 % gran, 22 % björk och 3 % klibbal. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med inslag av våtare partier. Av den produktiva skogsmarksarealen är 87,9 % (43,3 ha) frisk, 7,7 % (3,8 ha) fuktig och 2,2 % (1,1 ha) blöt. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med utbyggt vägnät.

På fastigheten är 4 avdelningar, totalt 4,3 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning, totalt 0,5 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 9,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 4 avdelningar, sammanlagt 7,6 ha, som bör röjas, 1 avdelning om 0,4 ha är föreslagen för underväxtröjning före gallring och 7 avdelningar, sammanlagt 11,5 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är idag upplåten årsvis till Åby-Gullsmyra jaktklubb tom 22-06-30 efter en muntlig överenskommelse. Markägare i byn har rätt till medlemskap om man i övrigt följer klubbens stadgar och syften samt betalar fastställda medlemsavgifter.

Som medlem i Åby-Gullsmyra jaktklubb har man totalt jakträtt på ca 1 650 ha för både småvilts- och högviltsjakt. Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt för medlemmarna i jaktklubben. Jaktklubben ingår i Huddunge - Nora Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda jaktklubb, ÄSO och KSO tidigast fr. o m 2022-07-01.

Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. Klubben har dessutom en egen jaktskyttebana ihop med en annan jaktklubb som disponeras av medlemmarna.

Vägar

Fram till fastighetsgränsen finns en skogsbilväg som är gemensam för flera grannar, där det gemensamt delas på kostnaderna för vägen. Vägen är samfälld (Heby Nora-Åby GA:2) och ägs gemensamt av 7 st lantbruksfastigheter. Vägarna på skogsskiftet ägs av fastighetsägaren. Väg-avlägg väster om Rv 56 ägs av 2 fastighetsägare gemensamt.

I västra delen skär Rv 56 genom fastigheten. Avfarter finns i södra delen och i anslutning till dessa finns skogsbilvägar.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns det på den del av fastigheten som försäljningen gäller registrerat en fornlämning, kolningsanläggning i avd. 15, och två övriga kulturhistoriska lämningar, kolningsanläggningar i avd. 4, samt två fäbodslämningar som bedöms som möjlig fornlämning eller ej fått en antikvarisk bedömning (avdelning 4 och 15). Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Övrigt

Fastigheten har del i ett dikningsföretag (DB9/68) som bildades 1968. Samma år dikades delar av skogsskiftet. Dikningsföretaget har sedan dess inte varit aktivt.

Naturvärden

På den del av fastigheten försäljningen gäller finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade. Det finns tre sumpskogar registrerade, avdelningarna 18, 20 och 24 är påverkade. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Övriga marktyper

Sjösänkningsföretag i Dunsjön.

Inteckningar

Den del av fastigheten som försäljningen gäller säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Fastighetsbildning/Avstyckning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området bedöms kunna bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 16 Nov kl 13:00

Högstbjudande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter