Skogsfastighet

Obebyggt skogsskifte på 20 hektar

Utgångspris

1 975 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 sep, kl 09:00

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,8 ha
Skogsmark
22,8 ha
Virkesförråd
3 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av NORRTÄLJE GRYTA 1:10

Adress

Grytsjövägen 76175 Norrtälje

Om fastigheten

Fint skogsskifte söker ny ägare i Gryta – Roslags Bro – Norrtälje. Tänkt fastighetsreglering med gott om avverkningsskog. Virkesförråd enligt ny skogsbrukplan på knappt 3 500 m³sk.
Marken erbjuder höga rekreationsvärden i anslutning till fritidshusområde Skogstorp. Fiskerätt i Norsviken, Rörviksfjärden och Gillviken.
Du som sitter i ett fritidshus i Skogstorp eller i Norrtälje kommun kan med fördel köpa skogsskiftet och utöka din befintliga fastighet till en lantbruksfastighet.

Gryta ligger med lugnt läge i Roslagens famn med drygt 1 mil till matbutik på Vätö, 2 mil till ICA Väddö – Älmsta och 24 km in till centrala Norrtälje. Väljer du att bygga på styckningslotten och bo permanent är närmaste F – 6 skola drygt 1 mil bort, Drottningdal.

Välkommen till Gryta och använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps när du besöker fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighet

Tänkt fastighetsreglering av vackert skogsområde med mestadels tallskog mellan 40-100 år stående på frisk mark omgiven av blåbärsris samt ett mindre inslag av berg och kärr. Flera bestånd kräver gallring & röjnings åtgärder snarast för att uppnå en kvalitativ och produktiv nivå. Fastigheten innehåller en frisk och välmående samt produktiv skog.

Skogsuppgifter

Fastigheten består mestadels av tallskog mellan 40-100 år stående på frisk mark av blåbärsris typ. Det finns inslag av berg och kärr på fastigheten. Flera bestånd kräver gallring & röjnings åtgärder snarast för att uppnå en kvalitativ och produktiv nivå. Fastighten innehåller en frisk och välmående samt produktiv skog. Volymen är totalt knappt 3 700 m³sk som kan komma att minska i och med nya gränsdragningar mot stamfastighetens hagar och åkermark.

Skogsvård

Röjning 0,4 ha, röjning löv 5,1 ha så snart som möjligt. Markberedning inom 5 år, 2,2 ha, inom 5 - 10 år, 1 hektar.

Fastighetsgränser

Extra gränsutdragning sker i samband med Lantmäteriförrättningen.

Jakt

Älgjakten ingår i ett stort jaktlag. Småvilt inte utarrenderat. Gott om vilt, rådjur, småvilt och vildsvin.

Fiske

Fiskerätt enligt NORRTÄLJE GRYTA FS:19, använd länken till kartsök hos LM nedan.

Inteckningar

Inga pantbrev medföljer området.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten ingår i en vägförening som går ner till Skogstorps tomtområde, vägavgift för hela fastigheten 1 000 kr/år. Styckningslottens del regleras i samband med fastighetsregleringen.

Skattetal / Mantal

Stamfastigheten före styckning har 5/12 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Areal

Arealuppgifterna är uppskattade från fastighetskartor och skogsbrukplan och slutlig lantmäteriförrättning bestämmer gränser och lagakraftvunnen areal, vilket köparen accepterar en avvikelse på om 10 %.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns det ett registerat naturvärde, Blandskog med stort alinslag, kärrskog. "Sumpskog", Läs mer via länken till Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastighet som kan regleras till av köparen redan ägd fastighet i Norrtälje kommun. Säljaren och köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. Säljaren står för förrättningskostnaderna enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Inga pantbrev medföljer området.

Vid det fall köparen erhåller mer inägomark än markerad på aktuell fastighetskarta efter avslutad lantmäteriförrättning skall arrendeavtal upprättas där säljaren ges brukningsrätt till inägomarken.

För mer information kring fastighetsreglering är ni varmt välkomna att höra av er till ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Visning kan ske på egen hand med hänsyn till boende, natur och djurliv. Anmäl gärna ditt intresse till fastighetsmäklaren så tidigt som möjligt då det kan förekomma förhandling med köpare utan att några bud är redovisade på webbannonsen. Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps. Med bil och gps kan du välja Skogstorpsvägen 5, Norrtälje och sen använda Gårdskartan. Endast 24 km till Norrtälje, 80 km till Uppsala och 90 km till Roslagstull, Stockholm.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Friskrivning

Del av fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter