fbpx

Skogsfastighet

Skogsskifte om 22 ha mellan sjöar

Högsta bud

3 700 000 kr

Högstbjudande: 2 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 okt

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,0 ha
Tomtområde
22,0 ha
Virkesförråd
3 589 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY LIDHEM 1:12

Adress

Lidhem 309 59894 Vimmerby

Om fastigheten

Vackert beläget skogsskifte om ca 22 ha med en hög bonitet om 8,5 m³sk. Fastigheten gränsar till sjöarna Gerssjön, Kvarngöl & Grundgölen och har del i fiske i ett flertal sjöar inom Lidhems by. Goda jaktmöjligheter efter rådjur, vildsvin & dovhjort.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättade i juni 2021 av Skogsfokus

Virkesförrådet har bedömts till ca 3 589 m³sk på 22,2 hektar skogsmark, lika med 162 m³sk/ha. Ca 1 100 m³sk har fått huggningsklass S1 eller S2. Trädslagsfördelning: 39 % tall, 42 % gran samt 17 % löv & 2 % ädellöv. Boniteten bedöms till 8,5 m³sk per ha. Tillväxten för närmaste året beräknas till 148 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i fiske i flertalet sjöar inom Lidhems by. Fisket står fritt för köparen på tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns inga pågående arrende- eller nyttjanderrätter. Inägomarken står fri för köparen på tillträdesdagen.

Servitut under bildande

Två servitut är under inskrivning till förmån för fastigheterna Lidhem 1:31 & 1:32 gällande båt- & badplats samt rätt att ta gångväg till dessa. Det kommer även bildas nytt servitut för avloppsbrunn och infiltrationsbädd till förmån för fastigheten Lidhem 1:32

Forn- och kulturlämningar

Vid kontroll hos Riksantikvarieämbetet finns det forn & kulturminnen i fastighetens sydvästra hörn i form av ett hyttområde (RAÄ-nummer: Locknevi 268:4) samt samt en milstolpe ( RAÄ-nummer: Locknevi 30:1. Det kan dock finnas fornminnen som inte har registrerats hos Riksantikvarieämbetet så försiktighet bör tas vid alla framtida avverkningar. Vid tveksamheter ta kontakt med länsmuseet.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 okt

Högstbjudande: 2 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter