Skogsfastighet

Skogsskifte Nybro 53 ha

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 15 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,8 ha
Betesmark
1,7 ha
Övrigmark
4,8 ha
Skogsmark
46,1 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Virkesförråd
5 350 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NYBRO KÅTTERÅS 1:2

Adress

Kåtterås Nybro

Om fastigheten

Skogsfastighet i Kåtterås väster om Nybro.
Virkesförråd 5 350 m³sk. God bonitet om 8,1 m³sk/ha.
Virkesinnehållet består av både ungskog och slutavverkningsbar skog.
Ekonomibyggnader. Jakt.

Utgångspris: 3 900 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-10-15.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Förråd

Ekonomibyggnad som används som förråd.
Byggnaden består av röd träfasad med plåttak samt delvis gjutet golv.

Loftbod

Loftbyggnad med två våningar.
Huset har röd träfasad med liggande timmer, torpargrund samt tak av tegelpannor.
Byggnaden har använts bland annat som jaktstuga. Det finns inget vatten eller avlopp.

Byggnadssätt

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad våren 2020 av Skogssällskapet.
Planen är justerad för tillväxt gällande växtsäsongen 2020.

Fastigheten Nybro Kåtterås 1:2 ligger belägen i Nybro kommun, Kalmar Län.
Fastighetens areal omfattar 46 ha produktiv skogsmark samt övrig areal, bete-och impedimentmark.
Virkesförrådet är 5 350 m³sk vilket ger en medelvolym om 116 m³sk/ha.
Trädslagsfördelningen är 80% gran och tall.
Bonitet är beräknat till 8 m³sk/ha vilket ger goda möjligheter till skogsproduktion.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

Areal betesmark 1,7 ha

Vägar

Vägen vid Kåtterås är en enskild väg som ingår i en vilande vägsamhällighet.
Nybro Kommun sköter om snöröjning och underhåll av vägen.
Det utgår ingen kostnad för fastighetsägarna.

Jakt

Goda jaktmöjligheter.
Jakten blir tillgänglig för köparen i samband med tillträdet.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Fastighetens ekonomibyggnader visas fredagen den 2 oktober kl. 10:00.
Anmälan krävs till ansvarig fastighetsmäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson,
070-323 17 85. Eller till mäklarassistent Fanny Johansson, 072-085 00 34.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Övrigt

Kraftledningar se Svenska Kraftnäts hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 24 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter