Skogsfastighet

Ungskogsskifte i centrala Strömsund

Försäljningssätt

Anbud senast fre 26 jun, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
366,1 ha
Skogsmark
235,8 ha
Skogsimpediment
126,5 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
3,2 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
13 493 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND RISSELÅS 2:33

Om fastigheten

I Risselås ca 1 km från Strömsund, finns detta skogsskifte med en totalareal om 366,1 ha, varav 235,8 ha produktiv skogsmark. Det större skiftet sträcker sig från Risselås upp till vägen mot Backe.
Mycket ungskog på tillväxt och virkesförrådet är idag på 13 493 m³sk varav 2 973 m³sk är S1 och S2 skog.
Fina marker med förhållandevis gott vägnät.
Jakträtt i VVO om ca 5 500 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2016 av Kalle Lennartsson och är ajourhållen i april 2020 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 235 ha med ett virkesförråd om ca 13 500 m³sk varav ca 3000 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering. Det finns även behov av röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Strömsund Risselås 2:33 ingår i Risselås-Vallens VVO som är på
ca 5 500 ha. Jakträtten omfattar både småvilt, älg och björn. Reglerna för älgjakten i VVO är att markägaren ska förfoga över 200 ha, egen mark eller arrenderad för att erhålla full köttlott vid deltagande i älgjakten.

Fiske

Ev fiskerätt beslutas om i samband med Lantmäteriförrättningen.

Byggnad på ofri grund

Det finns en liten rastkoja efter Täxelbackvägen som är såld med förbehållet att den får stå kvar på den plats där den står nu (ofri grund) tom 2040-12-31.

Fäbodvall

På fastigheten finns en enklare fäbodvall vid Nybodarna.

Jaktkoja

På fastigheten finns en jaktkoja, se flygfilm.

Naturvärden

Enligt skogsbruksplanen finns två nyckelbiotoper registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fördämningskonstruktion (kulturhistoriska objekt) intill sydvästra rågången på skifte 1, objektet är markerad i kartan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under fastighetsbildning där stamfastigheten skall skiljas från skogsskiftet. Stamfastigheten är borträknad och bortritad från kartor och arealer (säljs som Risselås 2:50). Därav vad som framgår av detta prospekt kommer att bilda fastigheten Risselås 2:33.
Lantmäteriansökan är inskickad av säljaren under slutet på 2019.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område, dvs Risselås 2:33, skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 453 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter