Skogsfastighet

Skogsskifte med inägomark, Ettingbo

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,9 ha
Skogsmark
40,8 ha
Inägomark
16,1 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
6 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HEBY ETTINGBO 4:1, Skifte 8

Adress

Ettingbo 216 740 46 Östervåla

Om fastigheten

Ett skifte om totalt 59,7 ha varav 40,8 ha är produktiv skogsmark och 16 ha inägomark. Virkesförråd om 6 900 m³sk med övervägande del barrskog. Medelbonitet om 7,5 m³sk/ha/år. Ungskogar med god potential som står på tillväxt.

Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011 av Foran. Skogsbruksplanen är ajourhållen med utförda åtgärder och tillväxtberäknad t o m tillväxtsäsongen 2019. Skifte 8 är utbrutet ur skogsbruksplanen och tillväxtberäknat t o m tillväxtsäsongen 2020. Justering har gjorts av avdelningarna 63, 64, 65 och 67 där skördaruppgifterna säger att ca 585 m³sk har tagits ut nu i november 2020. Dessa uttag har justerats för i bifogade utdrag från planen.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 40,8 ha med ett virkesförråd om 6 900 m³sk, varav 3 200 m³sk är G2- och S1-skog.
Medelbonitet på 7,5 m³sk per ha. Medeltal om 169 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 56 % tall, 33 % gran och 11 % löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre röjningsbestånd (10 - 19 år ) och gallringsbestånd.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Av den produktiva skogsmarksarealen är 95,1 % (38,8 ha) frisk och 4,9 % (2 ha) fuktig. Skogsmarken är till största del lättframkomlig terräng och åtkomlig med ett utbyggt vägnät.

På fastigheten är 1 avdelning om 2 ha föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 4,9 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

På skiftet finns enligt skogsbruksplanen 16,1 ha inägomark. Ca 14 ha av dessa brukas idag av säljaren. Består till stor del av sandjordar. Sandjordar är ofta torra, näringsfattiga och dräneringen är snabb.

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Byggnader

På skiftet finns två lador av enklare karaktär.

Mantal

Fastigheten har 1 401/500 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Fördelning av mantal sker vid lantmäteriförrättningen.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och jakträtten övergår på ny ägare av fastigheten 2021-07-01. Jakträtterna ingår i ett attraktivt jaktområde med älg, vildsvin, kron- och dovhjort, rådjur, skogsfågel samt hare. Fastigheten ingår i Wåla Älgskötselområde (ca 16 000 ha) med stora sammanhängande skogar. Kronskötselområde är under bildning. Fastigheten ingår vidare i Sjögrändens jaktlag, jaktledare Tomas Andersson, ordförande Magnus Pettesson.

Vägar

Fastigheten har andel i väg. Det finns inga löpande årskostnader utan kostnader för underhåll debiteras vid behov.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns en övrig kulturhistorisk lämning, tjärdal, registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelning 59 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Delförsäljning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området bedöms kunna bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljaren för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet så ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Då det är del av fastighet som försäljs kommer inga inteckningar att medfölja.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 12 jan kl 13:00

Utgångspris: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter