fbpx

Skogsfastighet

Skogsskifte i Hållsta, Norrtälje

Utgångspris

2 975 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 maj kl 09:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

    Ludvig & Co har en interaktiv gårdskarta via google maps när du befinner dig i fält som du via din mobil eller padda hjälper dig att navigera dig .
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet att utöka din befintliga fastighet i Norrtälje med 23 hektar produktiv skogsmark och en enligt skogsbruksplan volym på knappt 5 000 m³sk. Bra framtida tillväxt och fina jaktmarker. Överlåtelse sker genom fastighetsreglering då skiftet inte kan bilda egen fastighet. Reglering till annan skogsfastighet i Norrtälje.

Hållsta ligger drygt 15 km från Norrtälje Centrum, 20 km från Rimbo och 70 km från Stockholm.

Välkommen med din intresseanmälan.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av Norrtälje Hållsta 1:4 (skifte 4)

Adress

Västra Hållstavägen 76172 Norrtälje

Totalareal
24,0 ha
Skogsmark
23,3 ha
Åkermark
0,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
4 899 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Inledning

Ludvig & Co har fått förtroendet att förmedla ett skogsskifte, Hållsta 1:4 (4) beläget i Norrtälje kommun och Stockholms län.

Sett till areal och bonitet är överlåtelse endast möjlig till annan skogsfastighet i Norrtälje kommun som bildar en lämplig fastighet enligt Lantmäteriet.

Skogsuppgifter

Upprättad 2021-07-09, medelbonitet 7,2. Tillväxt per år, 130 m³sk. Avverkningsförslag under 10 års perioden, 1 700 m³sk.

Skogsvård

Generella åtgärdsförslag och råd
• Anvisningar om generell hänsyn ges inte i skogsbruksplanen. God vägledning kan erhållas via Skogsstyrelsen Målbilder för god miljöhänsyn,
• Löpande underhåll av vägar, diken och rågångar.
• Undvik markskador genom att lämna kantzoner, risa basvägar, korsa vattendrag på lämpliga ställen och undvik körning i försumpade områden. Markfuktighetskartan är ett bra hjälpmedel för att identifiera känsliga skogspartier.
• Kantzoner lämnas och skapas utmed inägor, mossar och vattendrag. Alla skogliga impediment lämnas orörda.
• Naturvärdesträd lämnas och värnas vid skogsbruksåtgärder, t.ex. genom friställning. Finns det för få så lämnas utvecklingsträd som på sikt kan bli nya naturvärdesträd.
• Död ved äldre än 1 år lämnas alltid kvar i bestånden. Högstubbar tillverkas både i slutavverkningar och grövre gallringar.
• Gynna löv på lämpliga ställen, tex runt inägomark och intill vatten.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd med fördel gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps.

Jakt

Jakten är inte upplåten.

Framtida byggrätt

Finns ingen uppgift på hur Norrtälje kommun ställer sig till bygglov på skiftet.

Skattetal

Skattetal är inte fastställt, skattetal för hela fastigheten är 3/10.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade kultur-eller fornlämningar men i sydvästra delen av avdelning 21 ska det finnas en gammal silvergruva.

Naturvärden

På fastigheten finns fins två registrerade objekt med naturvärden (N 1463-2002, N2805-1998) i avdelning 14 och 9 samt en nyckelbiotop (N 1475-2002) i avdelning 14.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Besök gärna fastigheten på egen hand.

Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastighet. Fastigheten kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder och alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Skogsfastighet (lantbruksfastighet)

Att vara ägare till en lantbruksfastighet är att vara företagare. Det spelar i princip ingen roll hur liten verksamhet du har eller hur liten fastigheten är - du bedriver ändå näringsverksamhet. Alla enskilda näringsidkare är skyldiga att bokföra intäkter och kostnader i näringsverksamheten och att avsluta varje år med ett bokslut. Många fastighetsägare upprättar ett förenklat bokslut men om din omsättning överstiger 3 miljoner kronor skall räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut.

Moms
Som näringsidkare skall du vara registrerad för moms hos Skatteverket. Om din näringsverksamhet har en omsättning som understiger 1 miljon (exklusive moms) kan du redovisa din moms en gång per år. Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att redovisa.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 16 maj kl 09:00

Utgångspris: 2 975 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter