Skogsfastighet

Skogsskifte i Borlänge, 58 ha

Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 27 jan kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

  • Det finns en vägbom som oftast är låst. Kontakta mäklararen för lån av bomnyckel.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,4 ha
Skogsmark
54,5 ha
Myr/kärr/mosse
3,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
5 574 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE MJÄLGA 8:1, del av

Adress

Skogsskifte i Borlänge

Om fastigheten

Lättillgängligt och välskött skogsskifte nordväst om Skräddarbacken. Totalt ca 58 ha, varav produktiv skog ca 54 ha. Uppskattat virkesförråd ca 5 574 m³sk, beräknad medelbonitet ca 5,2 m³sk/ha/år.

Jakt och fiskerättigheter.

Objektet avser del av fastighet och måste avstyckas eller fastighetsregleras till redan befintlig lantbruksfastighet i Borlänge kommun.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 58,5 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 58,43 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i maj 2017 av fristående planläggare och tillväxtberäknad i pcSkog tom 2020 av Ludvig & Co. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 54,5 ha.

Virkesvolymen är uppskattad till 5 574 m³sk och består av 83 % tall, 11 % gran och 6 % löv. Stor andel av volymen ligger i yngre gallringsskog (ca 20 ha) och i fröträdsställningar för naturlig föryngring på K2 mark (ca 17 ha).

Beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Avdelning 50 är i skogsbruksplanen klassad med Naturvårdsmål orört (NO) och avdelning 59 är klassad som Naturvårdsmål med skötsel (NS). Totalt ca 4,7 ha.

Forn- och kulturlämningar

Skiftet berörs av två registrerade kulturlämningar
RAÄ-nummer: Stora Tyna 1161; kolningsanläggning, kolbotten resmila, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Stora Tuna 191:1; Offerkast, Ingen antikvarisk bedömning
(Källa: RAÄ Fornsök)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

En trevlig bruksled som går längs med Hyttingsån och rakt igenom avdelningarna 41, 43 samt 47. Kolbottnar finns i avd. 58 enligt planläggaren.

Jakt

Fastigheten ligger inom Gyllbergens ÄSO och bedrivs av Halla jaktklubb. Läs mer under länken nedan.

Årlig ersättning om 15 kr/ha. Alla markägare från 1 ha och uppåt har en jakträtt. Kan överlåtas på familjemedlem. Man ansöker om medlemskap i jaktklubben till årsmötet, vanligtvis i april. Om arealen är större än 50 ha kan 50 ha upplåtas till någon utomstående jägare. Återstående areal kan då markägaren (eller familjemedlem) jaga på. En upplåtelse av jakträtt brukar inbringa runt 1000 kr/år.

Gemensamhetsjakt på älg. Småvilt jagas enskilt.

Nuvarande ägare har dock jagat med Trönö jaktklubb och i samband med det gjort ett byte av jaktområde, till ett skifte på Sjöberget istället. Det är upp till ny ägare att bestämma om denne vill fortsätta med detta eller föra tillbaka skiftet till Halla jaktklubb.

Fiske

Fastigheten ligger inom Borlänge centrala FVO. Läs mer under länken nedan.

Hyttbrobäcken: Värdefullt vattendrag i nedre delen av skiftet, med självreproducerande stammar av både öring och amerikans bäckröding, enligt skogsbruksplanläggaren.

Rättigheter och belastningar

Vilka rättigheter, inskrivningar, skattetal, andelar i samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och annat som behövs för förrättningens bestäms av förrättningslantmätaren.

Vägar

Vägen mot Bjusan som går igenom skiftet har vägbom. Kontakta mäklaren för att låna bomnyckel.

Vägen är i gott skick och plogas vintertid, men sandning får man själv stå för om man avverkar vintertid. Avstängd under tjällossning.

Vägsamfälligheten tar ut en avgift (11 kr/m³fub) vid utkörning av virke vid avverkningar. Inget medlemskap krävs.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse, tidigast efter att lantmäteriförrättningen avslutats.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 27 jan kl 14:00

Utgångspris: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter