Skogsfastighet

Skogsskifte Högsby 70 ha

Högstbjudande

7 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,7 ha
Skogsmark
62,6 ha
Betesmark
4,5 ha
Skogsimpediment
1,6 ha
Virkesförråd
14 147 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Högsby Solberga 1:2 och 1:5

Adress

Solberga.

Om fastigheten

Skogsskifte i Högsby kommun, 70 ha och 14 150 m³sk.
Barrdominerad skogsfastighet med hög andel
skog i huggningsklasserna S1 och S2, 9 000 m³sk.

Utgångspris: 7 800 000 kronor.
Bud senast: 2021-01-15.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Solberga 1:2 och 1:5 är beläget i Högsby kommun.
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Holmen/JR Skog 2018.
Skogsbruksplan samt skogskarta är reviderad efter åtgärder under oktober 2020, av skogsfirma JR Skog.
Fastigheten utgörs nästan uteslutande av skogsmark.

Skogsfastighetens totala areal uppgår till 69 ha varav 63 ha är produktiv skogsmark.
Markens produktionsförmåga/bonitet ger ca 7 m³sk/ha.
Virkesförrådet är 14 147 m³sk vilket motsvarar 226 m³sk/ha.
En stor andel av virkesförrådet är äldre skog i huggningsklasserna S1 och S2.
Marken har gräns till vatten/Trändebäcken.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

På fastigheten finns ca 5 ha betesmark.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Vägar

Fastighetens vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.
Goda brukningsmöjligheter.

Jakt/Fiske

Jakten är tillgänglig för den nya köparen fr.o.m 2021-07-01.
Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.
Fastigheten tillhör Högsby älgskötselområde. Tilldelningen är älgkalv m.m.

Fastigheten har gräns till vatten/Trändebäcken. Fiske/ kräftfiske, ingår i Abodaortens fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 15 jan

Högstbjudande: 7 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter