fbpx

Skogsfastighet

Skogsskifte 17 hektar, Locknevi

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 28 apr

Visning

  • Välkomna att besöka skog och mark på egen hand. Vänligen visa sedvanlig hänsyn till grannar, djur, eventuellt pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,3 ha
Skogsmark
16,5 ha
Impediment
0,2 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
2 413 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vimmerby Ytterbo 1:45

Adress

Ytterbo/Östantorp Frödinge

Om fastigheten

Ytterbo, Locknevi, Frödinge
Skogsmark om 17 hektar i ett samlat skifte med tillgång till väg. Hög andel växtlig ungskog och gallringsskog. Virkesförråd om ca 2 400 m³sk.
Skötta och lättbrukade bestånd med bra skogsproduktion. Jakt. Inga byggnader. Objektet utgör del av fastighet och köparen behöver kunna överföra området till befintlig ägd skogsfastighet i närområdet.

Utgångspris: 1 500 000 kronor
Försäljningssätt: Bud senast 2021-04-28

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Mattias Johansson, Ludvig & Co i mars 2021.

Skogsarealen är 16,5 ha. Virkesförrådet som är bedömt till 2 413 m³sk utgörs till stor andel av växtlig gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till 6,6 m³sk/ha. Tillväxten beräknas enligt planen i nuläget till ca 98 m³sk på en säsong vilket innebär att virkesförrådet ökar med ca 4 % på 1 år.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden. Bra vägar finns i anslutning till och nära skogsmarken.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar i aktuell del av fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Jakt

Jaktmöjligheter, främst på rådjur, vildsvin och älg.
Jakten är tillgänglig för köparen 2021-07-01.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader / lantmäterikostnader betalas av köparen.

Försäljningen gäller del av fastighet.
Lantmäteriförrättning krävs och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Objektet/markområdet bedöms inte kunna bilda en ny egen fastighet via avstyckning utan måste överföras via fastighetsreglering till av köparen befintlig/ägd skogsfastighet i närområdet. Den ägda fastigheten behöver också vara av sådan storlek att den, tillsammans med tillköpet, av lantmäteriet bedöms som en tillräckligt bärkraftig och godkänd enhet.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Områdesbeskrivning

Byarna Ytterbo och Östantorp ligger vackert vid sjön Nedre Ämten. Ca 4 km norr om väg 40.

Vägbeskrivning

Skogsskiftet ligger längs grusvägen mellan Östantorp och Sund. Se bifogade kartor. Använd gärna vår gårdskarta med gps-funktion.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 28 apr

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter