Skogsfastighet

Skogsmark Ulvsbyn, Karlstad

Högstbjudande

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 apr, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,4 ha
Skogsmark
15,4 ha
Virkesförråd
2 540 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD ULVSBYN 1:62 del av

Adress

Ulvsby 65593 Karlstad

Om fastigheten

Skogsmark om totalt 15,4 hektar strax norr om Karlstad vid Ulvsby. Försäljningen är en delavyttring som sker genom fastighetsreglering vilket innebär att köparen behöver vara etablerad markägare inom kommunen sedan tidigare. Markområdet kan inte bilda ny egen fastighet. Totalt virkesförråd 2 500 m³sk.
Den här skogsmarken har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på marken du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning/Fastighetsbildning

Markområdet som säljs är en del av fastigheten Karlstad Ulvsbyn 1:62. Området är inte tillräckligt stort för att genom avstyckning bilda egen fastighet utan kan endast överlåtas till övertagare som redan har en jordbruksfastighet inom Karlstads kommun . Försäljningen kommer ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering mellan frånträdande och tillträdande fastighets ägare.
Lantmäterikostnad för fastighetsregleringen bekostas av övertagaren (köparen).

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad januari 2020 av Henrik Gynnemo.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15,4 ha med ett totalt virkesförråd om 2 540 m³sk varav 430 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 6,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 96 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 165 m³sk per hektar där trädslagsfördelningen har en övervikt mot tall som utgör 70% och vidare 15% gran och 15%löv. Större delen av virkesförrådet i åldrarna 40-60 år och huggningsklass G1. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 484 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 74 m³sk samt gallring 410 m³sk.

Skogsvård

Skogen är aktivt brukad och i planen föreslagna åtgärder för att främja skogsvård är främst lite röjning och vidare är det dags för gallring i några avdelningar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturminnen finns registrerade inom området. Registrerade lämningar finns just utanför gränsen vid avdelning 23.
(Källa Riksantikvarieämbetet Fornsök).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på området. (Källa Skogsstyrelsen).

Motionsspår, vandringsleder

Markområdet korsas på fler platser av motionsspår och upptrampade stigar. De större lederna ligger inom Karlstad Ulvsbyn S:6 (Samfällighet).

Planer, bestämmelser mm

Området berörs inte av detaljplan eller reservat.

Jakt

Marken ligger inom område där "Ulvsby jaktklubb" bedriver jakten. Gemensamhetsjakt på älg och småvilt inom ca: 800 hektar.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft samt under förutsättning att full likvid erlagts.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter