fbpx

Skogsfastighet

Skogsmark och jakt, Gesunda

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 8 Dec kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
106,1 ha
Skogsmark
95,6 ha
Myr/kärr/mosse
9,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
11 861 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av MORA GRUDDBO 126:1, Skogen

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva ca 96 ha produktiv skogsmark fördelat på två välarronderade skiften väster om Gesunda. Virkesförråd 11 900 m³sk. Fin tallskog, yngre och medelålders gallringsbestånd.
Beräknad bonitet 5,3 m³sk/ha/år. Jakträtt i Ryssa-Gesunda Viltvårdsområde (VVO) om ca 5 300 ha.

Försäljningen avser del av fastighet och objektet presenteras även i sin helhet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 107,76 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 108,2 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2018 då skogsbruksplan uppfördes och därefter framskriven till och med tillväxtsäsongen 2021 i programmet PCSkog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 96 ha med ett virkesförråd om ca 11 900 m³sk, varav ca 1 700 m³sk är avverkningsbar skog, och består av 80 % tall, 17 % gran, 3% löv. Beräknad medelbonitet 5,3 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen domineras av ung och medelålders skog, där 68 % av skogsmarksarealen är under 60 år.

Skiftet vid Gesundaberget; Ca 46 ha nära väg. Skiftet är genomgallrat och ungskogarna är röjda. Fin tallskog, yngre och medelålders gallringsbestånd.

Skiftet vid Jesustjärn; Ca 58 ha. Röjt och genomgallrat till de branta partierna norr om vändplanen som ligger centralt i skiftet. Ca 7 ha nyplanterat där återväxtkontroll bör ske. Delvis ganska blockrik terräng i branterna, låg produktion högts upp på berget och vid Jesustjärn, därav den relativt stora andelen hänsynsmark (S3).

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av återväxtkontroll om 7,5 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På skifte 2 finns ett område om 0,5 ha barrskog registrerat som naturvärde av Skogsstyrelsen. Vid skiftets östra gräns finns ytterligare ett naturvärde med barrskog registrerat hos Skogsstyrelsen där endast ca 0,1 ha berör fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Totalt föreslås knappt 14 % (ca 14 ha) av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) i skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturminnen registrerade på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten varför lantmäteriförrättning krävs. Det finns flera olika möjligheter till fastighetsbildning. Avstyckning av skog eller gård eller fastighetsreglering av skogsskiften. En köpare skall vara medveten om att det kan tillkomma kostnader för fastighetsbildningen. En lantmäteriförrättning kostar ca 50 000 kr.

Jakt

Skogsmarken ingår i Ryssa-Gesunda Viltvårdsområde (VVO) om ca 5 300 ha. Kontaktperson Erik Dahl. Inom VVO ger 40 ha en älgjaktslott och 25 ha en småviltslott. Markägare kan gå med i ett av de två älgjaktslagen Ekorrbergets jaktlag och Holens jaktlag för gemensamhetsjakt på älg. Småvilt jagas som enskild jakt inom hela VVOs jaktområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom Sollerö Fiskevårdsområdesförening (FVOF). Sollerö Fiskevårdsområdes förening är en förening som omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken, det är ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar förutom Siljan. Vissa sjöar och tjärnar är dock undantagna inom skogsbolags mark.

För information och kontaktuppgifter se hemsida https://www.sollero-fvof.se/

Samfälligheter och vägar

Fastigheten har del i ett större antal samfälligheter som inte är vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Fastigheten har del i Sälens samfällighetsförening gällande norra delen av Sälenvägen- Gesunda-Lokberget- och Rossbergsvägen (Mora Gesunda GA:2) samt i Sollerö vägars samfällighetsförening (Mora Bengtsarvet GA:1).

Andelar fördelas och beslutas i kommande lantmäteriförrättning.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av tre ledningsrätter för starkström.
Totalt har fastigheten förmån av 34 olika officialservitut som ger rätt till vägar, notplatser och båtplatser.
Det finns även ett officialservitut gällande rätt till väg från byvägen ner till båtplats vid Siljans strand som belastar fastigheten lokaliserat till norra fastighetsgränsen på hemskiftet vid gården.

Andelar fördelas och beslutas i kommande lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Allmänna arvsfonden och friskrivning

Säljaren är Allmänna Arvsfonden varför försäljning sker med friskrivningsklausul. I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

De fakta som presenteras i objektsbeskrivningen kommer från fastighetsutdrag, kartor, skogsbruksplan, okulärbesiktning och

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Visning

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att se fastighetensgränser.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 8 Dec kl 14:00

Utgångspris: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter