Skogsfastighet

Skogsmark och hamn vid Vänern 20 ha

Utgångspris

2 650 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 30 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,8 ha
Skogsmark
18,9 ha
Berg/hällmark
0,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
4 404 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Lidköping Sunnersbergs Prästbol 1:1 område 5

Adress

Sunnersberg Lidköping

Om fastigheten

I Möviken c:a 15 km norr om Lidköping finns nu möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva skogsmark och en naturhamn. Området gränsar till Vänern och utgörs av c:a 20 ha skogsmark med ett bedömt virkesförråd om c:a 4 400 m³sk samt Mövikens hamn som inbringar årlig arrendeintäkt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 18,9 ha och består av ett skifte. Virkesförrådet är bedömt till c:a 4 400 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 233 m³sk/ha. Medelboniteten har beräknats till 6,4 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 134 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 37 % tall, 50 % gran och 13% löv.

Tillväxtfastighet med hela 82% gallringsskog, G1 som har ett virkesförråd motsvarande 235 m³sk/ha. Avverkningsförslaget ligger på ca 2 340 m³sk varav 1 427 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 916 m³sk av gallringsuttag.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2020 av Fredrik Bergqvist, Egendomsförvaltningen, Skara Stift.

Jakt

Jakträtten är upplåten till Tolsjö-Torpa-Bottens älgjaktområde t.om. 30 juni 2021 och är därefter tillgänglig för köparen. Fastigheten är registrerad i Kållands älgskötselområde.

Mövikens hamn - Arrende

Den östra delen av försäljningsobjektet gränsar till Vänern, här finns en skyddad hamn varifrån det bedrivs yrkesmässig fiskeverksamhet. I en annan del av hamnen finns båtplatser.

För den del av naturhamnen som omfattas av fiskeverksamheten finns ett anläggningsarrendeavtal upprättat som gäller t.o.m. den 30 juni 2031. Arrendeavtalet avser arrendatorns yrkesmässiga fiskeverksamhet med rätt att vid brygga, förtöja sin fiskebåt och övriga båtar som används i verksamheten. Även bibehållande av befintliga förråds- lagerbyggnader och bodar ingår i arrendet. Arrendet omfattar ett område om ca 0,15 ha och genererar en årlig intäkt om 2 000 SEK uppräknat med KPI.

För en annan del av hamnen finns ett lägenhetsarrendeavtal upprättat som gäller t.o.m. den 30 juni 2021. Arrendeavtalet avser ett markområde om ca 1 ha. Inom området finns bryggor med 16 båtplatser vilka ägs av Mövikens hamn- och vägförening samt 4 bodar som ägs av privatpersoner med båtplats. Arrendet genererar en årliga intäkt om 10 100 SEK.

För mer information om arrendeavtalen, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde finns ej fastställt för försäljningsobjektet då det utgör del av fastighet.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet, område 5 (källa: SeSverige).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealerna i tabellen på sid 3 är hämtade från skogsbruksplanen.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av (område 5) fastigheten Lidköping Sunnersbergs Prästbol 1:1. Området överlåts genom fastighetsreglering till av köparen ägd skogsfastighet. Köparens fastighet behöver vara belägen i närområdet för att en Lantmäteriförrättning ska vara genomförbar.
Köparen står för kostnaden av Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter