Skogsfastighet

Skogsfastighet, Kungsskogen

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,5 ha
Skogsmark
52,9 ha
Myr/kärr/mosse
2,5 ha
Inägomark
3,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
9 146 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av STORFORS KUNGSSKOGEN 2:5

Adress

Kungsskogen 68891 Storfors

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva obebyggd skogsfastighet om ca: 60 ha vid Kungsskogens Gård, Storfors. Försäljningen avser del av fastighet som genom avstyckning kan bilda ny egen fastighetsbeteckning alternativt möjlig att förvärva genom fastighetsreglering till redan ägd fastighet i området. Totalt virkesförråd om ca: 9 100 m³sk på 52,9 hektar produktiv skogsmark. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning/Fastighetsbildning

Markområdet som säljs är en del av fastigheten Storfors Kungsskogen 2:5. Området har tillräcklig produktionsförmåga och storlek för att bilda egen fastighet genom avstyckning. Detta innebär att det finns möjlighet att förvärva såväl för köpare som tidigare inte har skogsfastighet sedan innan som för köpare som vill fastighetsreglera till tidigare ägd fastighet i området.

Beroende på vem som blir köpare och hur denne vill ha det kommer försäljningen antingen ske som överenskommelse om fastighetsreglering mellan frånträdande och tillträdande fastighets ägare alternativt genom ett köp enligt jordabalkens regler med traditionellt köpekontrakt där det är styckningslotten som försäljs.
I båda fallen är tillträde möjligt först sedan lantmäteriet handlagt ärendet och beslut vunnit laga kraft.
Lantmäterikostnad för fastighetsreglering bekostas av parterna med hälften vardera då det påverkar båda inblandade fastigheter. Vid ett köp av styckningslott som bildar ny fastighet står säljaren lantmäterikostnaden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Henrik Ynger. Denna har sedan räknats fram med ytterligare ett års tillväxt inför försäljningen.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken som nu bjuds ut till försäljning 52,9 ha med ett totalt virkesförråd om 9 146 m³sk varav 3 751 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 7,1 m³sk/ha och årlig tillväxt 306 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 173 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 59% är gran, 19% tall samt 22% löv. Relativt jämn åldersklassfördelning med skog i så gott som samtliga åldrar upp till 100 år. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2030) är totalt 4 482 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 3 206 m³sk samt gallring 1 276 m³sk.

Skogsvård

En produktionsskog som löpande skötts om med sikte på tillväxt och lönsamhet. Enligt planen är skogsvården väl i fas och kräver inga åtgärder närmsta åren. Närmast förestående är en del gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Tillgänglighet/Väg

Östra markområdet ligger i anslutning till landsväg. Västra skiftets tillgänglighet kommer i samband med avstyckningen säkras genom att Lantmätaren uppdras skapa ett vägservitut för skogsbrukets transporter längs med västra fastighetsgränsen mot norr och ansluta till "Skyttjärn GA:1".

Forn- och kulturlämningar

Inga Forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal finns registrerade på fastigheten. I anslutning till myrar finns ett antal registrerade sumpskogar.
(Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Ölmans ÄlgSkötselOmråde och Kronskötselområde. Älgjakten bedrivs inom Kungsskogen/Skyttjärns älgjaktlag. Småviltjakt på egen fastighet.
I området finns gott om vilt, inte minst vad gäller Rådjur där flera medaljbockar skjutits. Även förekomst av Bäver på marken samt Kronvilt på ingång. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft samt under förutsättning att full likvid erlagts. Lantmäteriet anger att de för närvarande har en handläggningstid på ca 10 månader.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter