fbpx

Lantbruk

Skogsmark i Grytnäs, Leksand

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Möjlighet för tillköp av ca 13 ha produktiv skogsmark med hög bonitet och högt virkesförråd. Total virkesvolym ca 3 660 m³sk, motsvarande ett medeltal på 279 m³sk/ha. Huvudsakligen barrblandskog med bestånd i alla åldersklasser. Lättillgängligt med direkt anslutning till väg.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND GRYTNÄS 34:1 del av

Adress

LEKSAND GRYTNÄS 34:1 del av

Totalareal
13,4 ha
Skogsmark
13,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,2 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan:

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och arealerna kan komma att justeras i en lantmäteriförrättning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Dalaplanläggning inför försäljningen i september 2023. Enligt skogsbruksplanen är den produktiva arealen skogsmark ca 13 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 660 m³sk med ett medeltal på 279 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 46 % tall, 49 % gran och 65% löv. Beräknad bonitet 7,3 m³sk/ha/år. Skogsmarken är samlad i ett skifte med direkt anslutning till väg.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

I skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av röjning av 2 ha.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden samt forn- och kulturlämningar

Det finns vid kontrolltillfället inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Inga fornminnen eller andra övriga kulturhistoriska lämningar är registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltidpunkten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).

Jakt

Fastigheten ligger inom Leksand Västra Älgskötselområde (ÄSO). Jakträtten är upplåten med nyttjanderätt till den lokala jaktklubben i Grytnäs-Sundsnäs.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF).

Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan.

För fiskerättsägare erbjuds dygns- vecko- och årskort till rabatterat pris. Det medföljer även rätt till kräftfiske i vatten där fiskerätt innehas.
Mer information på hemsidan, se länk längre ner.

Fiskekort genom IFiske.se

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andel i ett flertal samfälligheter rörande bysamfällda vägar, markområden, fiskevatten etc. Endast de samfälligheter som av förrättningslantmätaren bedöms relevanta för fastighetsbildningens genomförande skall följa med i överlåtelsen.

Rättigheter och belastningar

Det finns inga servitut eller andra rättigheter till förmån eller last för fastigheten inskrivna i fastighetsregistret vid kontrolltillfället.

Taxeringsuppgifter

Försäljningen gäller del av fastighet varför inget eget taxeringsvärde kan redovisas.

Inteckningar

Försäljningsobjektet avser del av fastighet och säljs fri från lån och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetbildning

Försäljningen gäller del av fastighet och kan endast förvärvas genom fastighetsreglering till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. En lantmäteriförrättning kan kosta ca 50 000 - 100 000 SEK. Ansökan följs av en prövning hos Lantmäterimyndigheten. I det fall ansökan avslås på grund av beslut från myndigheten återgår köpet och eventuell erlagd handpenning betalas tillbaka till köparen. Köparen står kostnaden för Lantmäteriets upparbetade tid.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker den dag lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 Nov kl 14:00

Utgångspris: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter