Lantbruk

Skogsinvestering i södra Dalarna

Utgångspris

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 7 jan kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
109,9 ha
Skogsmark
106,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Inägomark
1,2 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
18 060 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

AVESTA GARPHYTTAN 6:1

Adress

Avesta

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 106 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften vid Garphyttan. Totalt virkesförråd om ca 18 000 m³sk, medelbonitet beräknad till 7,2 m³sk/ha och år. Jakt inom Grytnäs Norra VVO och Gisselbo VVO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 109,90 ha
Total areal enligt lantmäteriet: 103,6244 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 110,28 ha

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats under 2020 av Peter Bergkvist, Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 106 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 18 060 m³sk varav ca 7 700 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Trädslagsblandningen är tall 50%, gran 40% och löv 10%. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns övriga kulturhistoriska lämningar registrerade med RAÄ-nr.: Grytnäs 25:1, 103:1 samt 141:1 . Lämningarna är registrerade på avdelning 1 (fångstgrop) , 6 (gruvhål) och 46 (grop med klappersten på avsatts, ev gravplats) .
För gamla övergivna gruvhål svarar Länsstyrelse och polisen för säkerheten såsom stängsling .
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ingår i Grytnäs Norra VVO ( 1678 ha) samt Gisselbo VVO (1790 ha) . Jakten inom Gisselbo VVO är upplåten, men uppsagd av säljaren och upphör att gälla 2021-07-01.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken brukas idag av en granne utan någon särskild överenskommelse.

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter som omfattar bland annat vägar, dytag, myrtag m.m. Det samfällda fisket omfattar följande vatten: Skinnarbosjön (inom skifteslaget), Pålsbenningsån (inom skifteslaget) och Skinnarbobäcken, Garphytteån, Lissjön, Asstjärn, Lissjöbäcken, Nästångsbäcken.

Inteckningar och lån

Fastigheten säljs fri från lån. Det finns två uttagna pantbrev på sammanlagt 479 000 SEK som hålls tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd.
Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 7 jan kl 14:00

Utgångspris: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter