fbpx

Lantbruk

Skogsinvestering i Malungsfors med avtal om vindkraft

Prisidé

2 650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 23 nov kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet beläget norr om Malungsfors med skiften vid Rönnhällsjön, Säljhöarna och Ällingkölen. Till fastigheten hör även ett litet skifte i byn i anslutning till Västra Fors byväg. Fastigheten omfattar ca 96,2 ha, varav ca 62,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 651 m³sk. Stor andel växtlig gallringsskog, men även gott om skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Förutom skoglig avkastning finns här även chans till att bli del av samhällets energiomställning till fossilfritt. Fastigheten omfattas nämligen av ett upplåtet anläggningsarrende för vindkraft med framtida möjlighet till intäkter om det långt gångna projektet av vindkraftsparken blir av.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN VÄSTRA FORS 25:16

Totalareal
96,2 ha
Skogsmark
62,4 ha
Myr/kärr/mosse
33,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
8 651 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2020-05-28 av Skogsstyrelsen. Därefter har Ludvig & Co ajourfört planen med uppräkning av tillväxt till och med 2023 års tillväxtsäsong. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 96,2 ha, varav ca 62,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 651 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop (rött skikt) och naturvärdesobjekt (brunt skikt) registrerade på fastigheten som berör en liten del av avdelning 3 skogsbruksplanen, se respektive skikt på naturvärdeskarta. Det finns ett område med kulturhistorisk lämningar som avser grävda militära anläggningar som berör avdelning 19 och 20 i skogsbruksplanen, se gult skikt på kulturminneskarta. Det finns även ett registrerat kulturvärdesobjekt som berör avdelning 16 med beskrivningen naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har två jakträtter (en för ägaren och en för upplåtelse) i Västra fors viltvårdsområde om ca 8 100 ha som ingår i Malungs nordvästra älgskötselområde. Kontaktperson är Mikael Alm, ordförande, 073-0857410. För mer info se deras hemsida: https://vastraforsviltvardsomradesforening.fsy.nu/

Fiske

Fastigheten ligger inom Malungs fiskevårdsområde. https://malungs-fiske.se/

Inteckningar

Det finns tre datapantbrev uttagna på totalt 1 200 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Vindkraft Ripfjället

En del av fastigheten berörs av en planerad vindkraftspark. Det finns ett avtal om anläggningsarrende för vindkraft upplåtet på fastigheten, vilket följer med ny ägare av fastigheten. Planeringen av vindkraftsparken har pågått under flera år och ligger nu för prövning hos myndigheter. Här finns möjlighet till framtida goda intäkter om det långt gångna projektet av vindkraftsparken blir av. Du kan följa projektet på projektörens hemsida: https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vind/ripfjaellet/

Byggnader på ofri grund

I hörnet av skifte 5 finns en äldre uthusbyggnad uppförd och den ägs enligt uppgift av annan än fastighetens ägare och ingår således inte i denna försäljning. Säljaren tar inget vidare ansvar för denna byggnad.

Jaktlaget har genom upplåtelseavtal ett slakthus uppfört på fastigheten som berör avdelning 10 i skogsbruksplanen, vilket inte ingår i försäljningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 23 nov kl 14:00

Prisidé: 2 650 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter