fbpx

Lantbruk

Älmhult 169 ha

Prisidé

18 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
169,1 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
146,0 ha
Skogsimpediment
7,0 ha
Betesmark
14,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
24 262 m3sk
Boyta
130 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT GÖLSHULT 1:4

Adress

Gölshult 1339 34390 Älmhult

Om fastigheten

Skogsgård om totalt 169 ha, varav 148,2 ha skogsmark och 13,8 ha inägomark. Totalt virkesförråd om ca 24 262 m³sk. Bra vägnät.
Bostadshus och ekonomibyggnader med vackert och rofyllt läge.
Fastigheten är belägen 3 km från Älmhult.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Ingång till hall med täljstenskamin ca 8 år, vidare in till allrum, tvrum med utgång till uteplats. Kök och vidare till toalett och dusch utrymme samt förrådsutrymmen med bland annat pannrum med jordvärmepump. Trappa upp till ovanvåning till hall, badrum med badkar, toalett, handfat, på ovanvåningen finns också tre sovrum och balkong.

Ingen fiber indraget.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en ladugårdsbyggnad med sedvanliga utrymmen. Elkablarna till ladugården är i äldre skick och bör bytas ut.
Garagebyggnad med el, maskinhall, vagnsbod saknar el.

Inledning

Skogsgård med 148 ha produktiv skogsmark samlat i ett skifte med bra vägnät.
Anlagd damm med intilliggande enklare stuga skapar ett trevligt inslag med möjlighet till rekreation.
Vackert och rofyllt beläget gårdscentrum med bostadshus med en taxerad boyta om 130 kvm, samt ekonomibyggnader.
Intill gårdscentrumet finns fastighetens inägomark vilket skapar möjligheter för ev framtida djurhållning.
Fastigheten ligger utmed belagd väg 3 km sydost om Älmhult.

Skogsuppgifter

Sammanfattningsvis kan sägas att fastigheten är välskött, har förhållandevis jämn fördelning mellan huggningsklasserna med övervikt av gallringsskog. Fastigheten har ett bra vägnät.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Per-Ola Olsson Sydved, 2020-04-09.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 148,2 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 23 510 m³sk, motsvarande ca 128 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 818 m³sk.

Sedan planen upprättades har avdelning 1 avverkats, innehållande 66 m³sk enligt skogsbruksplanen.
Medräknat tillväxt för 2020 blir aktuell volym ca 24 262 m³sk, motsvarande ca 164 m³sk per ha.
Tillväxten för växtsäsongen 2021 uppskattas till 818 m³sk enligt skogsbruksplanen.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen innehåller fastigheten en nyckelbiotop, avdelning 7 enligt skogsbruksplanens indelning, samt några områden som berörs av sumpskogar.

Tjärdal

Inom avdelning 30 enligt skogsbruksplanens indelning finns en tydlig och väl uppröjd tjärdal.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 13,8 ha inägomarken.
Enligt taxeringsuppgifterna består fastigheten av 14 ha betesmark.
Inägomarken är utarrenderad till 2022 03 13.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Älgjakten är fri för köparen från och med tillträdesdagen.
Småviltsjakten önskar säljaren att behålla i 10 år från och med tillträdesdagen.
Enligt Länsstyrelsen ingår fastigheten i Stenbrohults älgskötselområde. Inget VVO.

Damm

På fastigheten finns en anlagd damm (avd 50 enligt skogsbruksplanens indelning).
I anslutning till dammen finns en enklare stuga.

Avtal markområde

Fastigheten Älmhult Gölshult 1:20 har rätt att nyttja ett område om ca 900 kvm väster om deras fastighet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-06-28 OBS! Märk kuvertet Gölshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 3 km sydost om Älmhult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 820 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 28 jun kl 08:00

Prisidé: 18 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter