Lantbruk

Skogsgård med inägor, Oskarström

Högstbjudande

5 400 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast ons 24 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,9 ha
Skogsmark
40,7 ha
Myr/kärr/mosse
1,2 ha
Inägomark
4,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
9 000 m3sk
Boyta
71 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD KEDDABYGGET 1:3

Adress

Norrgården 597 31392 Oskarström

Om fastigheten

Omgiven av lövskogsklädda höjder och bokskog ligger denna vackra skogsgård. Med bara 6 km till Oskarström och 23 km till Halmstad.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 40,7 ha med ett virkesförråd om 9 000 m³sk. Medelbonitet på 6,4 m³sk per ha. Skogsmarken är dominerad av bok- och granskogar med inägor upp mot byn Keddabygget.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Byggnadssätt

På fastigheten finns ett äldre boningshus med tillhörande lada. Byggnaden har varit obebodd under en längre tid utan värme. Huset är från 1864 i timrad stomme.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under år 2020.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 40,7 ha med ett virkesförråd om 9 000 m³sk, varav 6 900 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,4 m³sk per ha. Högt medeltal 221 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 2 % tall, 23 % gran, 63 % bok, 8 % ek samt 4 % björk och övrig löv.

Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på skog i åldrarna 90 - 100 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med ett mindre inslag av torvmark. Något kuperad terräng. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett utbyggt vägnät. Av den produktiva skogsmarksarealen är 92,4 % (37,6 ha) frisk och 2,9 % (1,2 ha) fuktig. Stor del av den produktiva skogsmarken består av äldre bokskogar med påbörjade ljushuggning.

På fastigheten är en avdelning, totalt 2,4 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,9 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomark om 4,3 hektar. Marken brukas av lantbrukare i trakten

Mantal

Fastigheten har 1/6 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Mycket trevlig fastighet för jakt. Produktiva marker med mycket lövskogar ger goda viltstammar av vildsvin, rådjur och en växande stam dovhjort. Övrigt jaktbart vilt är älg och sedvanligt småvilt. Inga större vägar finns i området vilket ger goda förutsättningar för att släppa hund.

Fiske

Del i fiskevårdsområde. Område vid Virsehatt. Omfattar allt fiske inom Sänneån från utloppet i Nissan till Hallaforsen samt delar av Lusabäcken, Lillån och Kärrabäcken.

Naturvärden

På fastigheten finns det två nyckelbiotoper registrerade. Avdelning 5 och 6 (avsatt som NS-område i skogsbruksplan) består av en Hedädellövskog och norra delen av avdelning 1 finns en Lövsumpskog. Det finns även två sumpskogar registrerade. Avdelningarna 11 och 13 är påverkade. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. En fossilåker av typ röjningsröseområde. Avdelningarna 4 och 6 samt delar av avdelningarna 1 och 7 är påverkade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Norrgården ligger 6 km öster om tätorten Oskarström.

Oskarström ligger längs landsvägen mellan Jönköping och Halmstad i Nissans dalgång.

I Oskarström finns vårdcentral, apotek, tandläkare, bibliotek, skolor, restauranger, biograf, bensinstationer och flera butiker. Det finns alla möjligheter till att vara aktiv i Oskarström då det på orten finns gym, två idrottshallar, simanläggning, skidbacke och konstfrusen isbana. Det finns ett aktivt föreningsliv med klubbar inom många olika sporter, t ex. fotboll, badminton, cykel och skytte. Med en järnvägsstation går det lätt att resa både norr- och söderut.

Den kända vandringsleden Hallandsleden, som i norr anknyter till Bohusleden och i söder till Skåneleden, passerar genom Oskarström. Leden följer gamla färdvägar och man vandrar genom både öppna landskap och djupa skogar, med mängder av kulturspår längs vägen. Strax öster om Oskarström längs leden kan man besöka Vrenninge gravfält och längre fram Virsehatts naturreservat.

För den som vill till kusten når man hamnstaden Halmstad efter bara 23 minuter (23 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs den gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns vidsträckta stränder med bland annat Tylösand och Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Halmstad City Airport är länets enda flygplats med reguljär flygtrafik.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter