Lantbruk

Skogsgård i Nederhögen

Högstbjudande

2 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 okt, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
147,4 ha
Skogsmark
91,9 ha
Skogsimpediment
50,6 ha
Åkermark
3,7 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
8 579 m3sk
Boyta
110 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG NEDERHÖGEN 1:86, 1:87

Adress

Nederhögen 621 84595 Rätan

Om fastigheten

Mycket trevligt belägen gård som erbjuder boende, skog och jakt endast 20 resp 30 km från de alpina skiddestinationerna Klövjsö och Vemdalsskalet. Trevligt och praktiskt boende om 3-4 rok samt tillhörande enklare ekonomibyggnader av olika karaktär, med den egna inägomarken i direkt anslutning. Fastigheten har en total areal om 147 ha, varav 92 ha är produktiv skogsmark. Skogsmarken domineras av tillväxtskog, men innehåller även viss del äldre avverkningsmogen skog. Totalt virkesförråd om 8 579 m3sk varav 2 659 m3sk S1- och S2skog. Goda jaktmöjligheter på både älg och småvilt. För närvarande ingår fastigheten i mindre älglicensområde.

Fastigheten erbjuder olika möjligheter helt utifrån det personliga intresset:
-Goda rekreationsmöjligheter med naturnära boende i vacker lantlig miljö, men ändå med närhet till fjällen och till alpina destinationer som Klövsjö och Vemdalsskalet.
-Investeringsfastighet där skogen erbjuder årlig tillväxt med dess stora andel växande skog, men även möjlighet till vissa direkta uttag från den äldre skogen.
-Stora möjligheter till jakt och fiske i vacker miljö.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-10-05​. Prisidé 2 300 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad
Bostadshus i 1 ½ plan uppfört i trä med plåttak på murad torpargrund med fasad av träpanel. Plåttak och fönster av typ enkelglas. Uppvärmning från vedpanna i köket samt elpatron, till vattenburet system. Eget V/A. Inredd med 3-4 rok med klädkammare och badrum. Boarea 110 m² och biarea 10 m². Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, badrum, och vardagsrum.
Övre plan med möblerbar hall, badrum och 2 sovrum.

Uppvärmning:
vedpanna i köket samt elpatron, till vattenburet system.

Vatten och avlopp
Eget vatten.
Eget avlopp.

Driftskostnader totalt ca xxxxxx kr årligen.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fd ladugård

Byggnaden är uppförd i trä med tegeltak. Inrett med snickarbod, hönshus samt förråds del på entréplan. Loge på hela övréplan.
Vidbyggt vagnslider.

Vedbod

Vedbod uppförd i trä med plåttak.

Maskinhall

Enklare maskinhall/förråd uppfört i trä med plåttak. Öppen framsida. Jordgolv.

Garage

Enklare bilgarage. Uppfört i trä med plåttak. El indraget.

Timmerstugor

Två charmiga timmerstugor lummigt belägna på gångavstånd från bostadshuset. Stugorna är invändigt under pågående renovering varav den ena är i princip färdigställd och den andra är precis påbörjad. Inget indraget V/a eller el. Genomgående fina timmerstommar och plåttak på båda stugorna.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av MB Forest. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om ca 147 ha, varav ca 92 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 8 579 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 2,9 ha klassade som K1. Detta avser avdelningarna 1 och 17. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Sörbyarnas licensområde. Ny ägare får själv söka medlemskap i ev befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns ett registrerat fornminnen i form av fossil åker om ca 0,6 ha, vilken återfinns inom avdelning 27. Utöver detta finns idag inga registerade höga naturvärden på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Berg Nederhögen 1:87

Försäljningen avser fastigheterna Berg Nederhögen 1:86 och 1:87. Fastigheten Nederhögen 1:87 är en obebyggd tomt som är belägen strax norr om garaget.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter