Skogsfastighet

Skogsgård i Lillhärdal

Högstbjudande

725 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 sep, kl 18:00

Visning

  • Visning enl. överenskommelse med Ludvig & Co.
    Fastighetsmäklarassistent Irene Åslund, 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
97,8 ha
Skogsmark
62,4 ha
Skogsimpediment
33,5 ha
Åkermark
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
3 574 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS KYRKBY 25:2

Adress

Lillhärdals kyrkby 25:2 Lillhärdal

Om fastigheten

Skogsgård med enklare boende beläget i Lillhärdal. Total areal om ca 98 ha varav produktiv skogsmark om ca 62 ha. Totalt virkesförråd om 3 570 m3sk varav 1 586 m3sk är S1- och S2skog. Även stor andel tillväxtskog då ca 60% av arealen utgörs av skog till en ålder av 30-40 år. Fastigheten har jakträtt och egen jaktstuga som ligger omgiven av lummig äldre skog.
Bostadshus med eftersatt underhåll som kräver renovering.

Fastigheten erbjuder närhet till fin natur med goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske samt närhet till fjällen.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-09-30. Prisidé: 725 000 SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 1/2 plan på murad grund med källare. Stomme i trä, fasad av stående träpanel, plåttak samt tvåglasfönster.
Inrett med fem rum och kök varav två på entréplan samt tre på övre plan. Värmesystem saknas. Boarea 75 m2 samt biarea 20 m2. Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden har eftersatt underhåll och håller låg standard.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök, sovrum, vardagsrum samt badrum.
Övre plan med hall, tre sovrum, klädkammare samt badrum.
Källare med två förrådsutrymmen, pannrum samt matkällare.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten
Kommunalt avlopp

Observera!
Pga av att byggnaden har mycket eftersatt underhåll lämnar säljaren inga garantier gällande byggnadens skick och standard samt ej heller några garantier att inkommande vattenledningar och avloppsledningar i och från byggnaden är fungerande. Detsamma gäller värmesystem som sannolikt ej är fungerande. Det åligger varje spekulant att själv förvissa sig om byggnadens skick och standard samt funktion av ovanstående system.

Lada

Enklare lada uppförd i timmer med plåttak.

Jaktstuga

Charmig timrad jaktstuga med plåttak uppförd på natursten. Englasfönster. Enklare inrett med golv, väggar och tak i trä med synliga takåsar. Braskamin samt mindre köksdel. Inramning i form av äldre granskog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om ca 98 ha, varav ca 62 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 3 574 m3sk varav 1 591 m3sk är S1- och S2skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten har egen jakt men är idag ej registrerad för älgjakt. Dock finns möjlighet till jakt på årskalv av älg på den egna oregistrerade marken. Kontakta Länsstyrelsen Jämtland för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop om 0,8 ha, denna återfinns inom avdelning 3. I övrigt finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 305 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter