fbpx

Lantbruk

Skogsgård i Högsäter

Utgångspris

6 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 6 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

  • Kolförråd 141.9 ton/ha

Om fastigheten

Skogsgård om ca 67 ha varav ca 42 ha produktiv skogsmark och ca 23 ha jordbruksmark. Virkesförrådet bedöms till drygt 7 300 m³sk varav ca 6 000 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Egen småviltsjakt och del i älgjaktlag. Bostadshus färdigställt 2004, ladugård med äldre inredning, maskinhall, magasin mm. Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FÄRGELANDA HÖGHUS 2:2 och 3:1

Adress

Höghus 3 45897 Högsäter

Totalareal
67,2 ha
Övrigmark
0,7 ha
Inägomark
22,6 ha
Skogsmark
41,7 ha
Skogsimpediment
2,2 ha
Virkesförråd
7 350 m3sk
Boyta
148 kvm
Total tillväxt/år
202 m3sk
Kolförråd/ha
141.9 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus från Vårgårdahus uppfört 2004 på gjuten platta, plankstomme klädd med träfasad under ett yttertak av betongpannor. Huset har ett vattenburet uppvärmningssystem kopplat till en elpanna och en vedpanna (ur bruk). Vattenburen golvvärme i entréplan och radiatorer på övervåningen. Vatten tas från en grävd vattenbrunn med bristfällig tillgång på vatten. En köpare får vara beredd att anlägga en ny vattenbrunn. Avloppet leds till en äldre trekammarbrunn. Nuvarande fastighetsägare har inte mottagit något åtagande från kommunen angående befintligt avloppsystem. Köparen är medveten om att denne ändå får vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Enligt taxeringsuppgifter är bostadsytan 148 m² samt 21 m² biyta.

Entréplan med hall, kök med matplats, vardagsrum med eldstad samt utgång till inglasat uterum, sovrum, helkaklat badrum med dusch och tvättstuga. Vidbyggt pannrum samt garage.

Övervåning med allrum, två sovrum samt helkaklat badrum med dusch.

Bostaden har inte använts som året runt-bostad på flera år varpå de faktiska driftskostnaderna har varit väldigt låga. (Obs. Eldstaden och vedpannan är idag avregistrerade och behöver kontrolleras av sotare innan användande.)

Ladugård

Äldre plåttäkt ladugård, gjuten platta och stomme av trä. Ett gjutet djurstall, ränne med tork och travers, vedbodar och tillbyggd vagnsbod. El finns. Vatten finns (gemensam brunn med bostadshuset) med har inte nyttjats på länge. Byggnadsyta om ca 570 m² enligt uppmätning på karta.

Maskinhall

Maskinhall uppförd på 80-talet. Plåtklädd träkonstruktion med grusat golv och stora skjutport. El finns. Byggnadsyta om ca 180 m² enligt uppmätning på karta.

Magasin

Äldre magasin uppförd i 1½ plan. Timrad byggnad klädd i plåt. Byggnaden används i sin helhet till förråd. Byggnadsyta om ca 25 m² enligt uppmätning på karta.

Drängstuga

Äldre träbyggnad under yttertak av lertegelpannor. Byggnaden används i sin helhet som förrådsutrymme. Stort renoveringsbehov föreligger. Byggnadsyta om ca 40 m² enligt uppmätning på karta.

Fiberanslutning

Fastigheten är ansluten till den lokala fiberföreningen, Högsäter Fiber. Medlemskapet i fiberföreningen förväntas köparen ta över från säljaren från och med tillträdesdagen.

Pantbrev

Det finns skriftliga pantbrev om totalt 61 500 kr upptagna i fastigheten. 58 000 kr av dom avser borttappade fysiska påantbrev och nuvarande ägare har ansökt om dödning av handling varpå de inteckningarna kommer att tas bort. Ett digitalt pantbrev om 3 500 kr består och följer med köpet.

Jakt

Egen småviltsjakt och älgjakt i jaktlag. Fastigheterna är registrerade i Högsäter-Rännelanda älgskötselområde samt Södra Dals kronhjortsskötselområde. Jakten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Jordbruksmark

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 22,6 ha jordbruksmark. Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 19 ha åkermark och 5 ha betesmark. Marken är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Markareal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 67,2 hektar. Areal enligt Metria karttjänst uppgår till 67,26 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 657 982 m². Enligt taxeringsuppgifterna omfattar fastigheten 64 ha. Eventuell differens kommer ej närmare att undersökas.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Skogsuppgifter

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan, gjord av David Häger, Häger Skogskonsult och Förvaltning AB, omfattar fastigheten 41,7 ha produktiv skogsmark och 2,2 ha skogligt impediment. Virkesförrådet bedöms till drygt 7 300 m³sk varav ca 6 000 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Barrdominerad skog med en medelbonitet om 7,2 m³sk/ha/år. För mer information om skogen, se bifogat utdrag ur skogsbruksplan. Hela skogsbruksplanen finns att ladda ner från ludvigfast.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren har låtit göra en överlåtelsebesiktning av bostadshuset (Anticimex 2023-11-06). Protokoll finns hos fastighetsmäklaren och delas ut på visningen. Säljaren kommer att teckna en så kallad säljaransvarsförsäkring vis Anticimex vilket innebär att de övertar säljarens ansvar för eventuella dolda fel i fastigheten de 10 närmaste åren.

Städning

Bostadshuset tömdes och städades inför visning. Ingen ytterligare flyttstädning kommer ske.

Ekonomibyggnaderna överlåts med befintligt lösöre, exklusive jordbruksmaskiner.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 6 Dec kl 12:00

Utgångspris: 6 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter