fbpx

Lantbruk

Skogsgård i Dalarna, Vansbro. 130 ha, Virkesförråd 23 600 m³sk. Äldre byggnader.

Försäljningssätt

Offentlig auktion fre 19 Nov kl 10:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
133,6 ha
Skogsmark
108,3 ha
Myr/kärr/mosse
21,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
3,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
23 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VANSBRO HÄSTKULLEN 3:2

Adress

Hästkullen 5 78691 Vansbro

Om fastigheten

Skogsgård i Hästkullen, ca 2,5 mil söder om Vansbro. Äldre bostadsbyggnader och ekonomibyggnader. Nära till natur- och fritidsupplevelser. Ca 130 ha, virkesförråd ca 23 600 m³sk, varav i slutavverkningsbar ålder 16 700 m³sk.

Jakten är utarrenderad till jaktförening, med möjlighet säga upp för egen jakt.

Säljs genom offentlig auktion i Vansbro, fredagen den 19 november. Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 17 november.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Till god man att ombesörja auktionen har tingsrätten förordnat Lars Fahlberg (Falu tingsrätt beslut 2021-07-27, ärende nummer Ä763-21).

Frågor gällande fastigheten ska ställas till gode mannen innan auktionen, kontaktuppgifter:

Telefon: 023-939 42
E-post: lars.fahlberg@ludvig.se

Se fullständig beskrivning/prospekt för närmare upplysningar om auktionsförfarandet.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i Hästkullen ca 2,5 mil söder om Vansbro. Fastigheten delas på mitten av riksväg 26 som går mellan Vansbro och Filipstad.

Nära till natur- och fritidsupplevelser.
Goda jakt- och fiske möjligheter. Dagkort/fiskekort säljes i närområdet.
Bra svamp och bärmarker runt fastigheten.
3 mil till alpin anläggning vid Säfsen Resort.
Dressinåkning, vandrarhem i Sågen 5 minuter bort.

Närmaste butiker finns i Vansbro, Fredriksberg, Lesjöfors eller Hagfors.

Skola i Vansbro. Skolbuss går mellan Sågen och Vansbro med Dalatrafiks linje 382.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Huvudbyggnad

Ej bebott eller brukat sedan mitten av 1970, endast använt som förråd och för tillfälliga övernattningar. Stort underhålls- och reparationsbehov.

Byggnadsår 1945 (uppgift från försäkringsbrev)
Bostadshus i 2 plan med källare, tegeltak, stående träpanel.
Boarea/biarea enligt taxeringsuppgifter; 160 kvm/70 kvm

BV hall, kök med vedspis, 2 rum.

ÖV hall, kök med vedspis, 2 rum.

Källare med pannrum, förråd, tvättstuga mm. Omfattande skador på betonggolv mm.

Indraget vatten från gemensam brunn från grannfastighet, med hydroforanläggning i källaren (oklar funktion då den stått oanvänd längre tid), indragen el.
Vattenburet värmesystem med vedpanna, oklar funktion. I övervåning elradiatorer och kamin. Byggnaden har ett eget elabonnemang med mätare.

Ekonomibyggnader i anslutning till huvudbyggnad

Ladugårdslänga med plåttak, brädväggar, mycket dåligt skick. Stall i betongsten med överbyggd skulle i trä, plåttak. Observerats sättningar och sprickor.
Länga med plåttak i bräder och timmer innehållande skulle, loge, häststall.

Övriga byggnader

Smedja, en bit från gården, timmerstomme med plåttak.
Gammal jordkällare bakom stallet, okänt skick.

Gäststuga

Uppförd under 1948 (uppgift från försäkringsbrev), i trä med plåtfasad, tegeltak. Eftersatt underhåll av vindbräder och fönster.

Byggnadsyta ca 50 kvm.
Hall, 2 rum och kök med vedspis
Indraget vatten från vattenbrunn på tomten (okänd kvalitet på vattnet), köksavlopp, indragen el, uppvärmning med vedspis i köket och elradiatorer.
Eget elabonnemang med mätare.

I anslutning till byggnaden finns uthuslänga i bräder och timmer med plåttak. Tvättstuga i bräder med plåttak, pannmur och flera mindre byggnader.

Stuga på Getberget

En bit ifrån gården, med underbart läge på Getberget, ligger en mindre gäststuga och skogstomt. Renoveringsbehov. Timmerstuga, utbyggd i flera etapper i trä på torpargrund och plintar, plåttak.

Hall, kök med vedspis. allrum rum med öppen spis och glasveranda.
Litet källarförråd under del.
Ej indraget vatten, dock köksavlopp, indragen el, bortkopplat för tillfället.
Uppvärmning öppenspis, elradiator.

Vedbod med utedass.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket, www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras)

Driftskostnader

Då ingen bott i byggnaderna har elförbrukning endast avsett grunduppvärmning tidvis av vissa utrymmen.

Elabonnemang uppskattade fasta avgifter ca 7 000 kr/år
Gårdsförsäkring inkl. skog 6 692 kr/år
Gäststuga, villahemsförsäkrad 3 693 kr/år
Fastighetsskatt 2 355 kr/år

Arealer

Areal enligt fastighetsutdrag: 130,2630 ha.

Areal enligt fastighetskarta: 135,9 ha (inkl. vatten).

Areal enligt skogsbruksplan: 133,6 ha (inkl. vatten).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Ove Mattson i maj 2016, ajourhållen enligt Stora Ensos virkesköpare och tillväxten uppräknad till 2021.

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 108 ha med ett virkesförråd om ca 23 600 m³sk, varav ca 16 700 m³sk i slutavverkningsbar ålder, och består av 32 % tall, 64 % gran, 4 % löv. Beräknad medelbonitet 6 m³sk/ha/år.

Avdelning 36 är enligt markägarna planterad våren 2021.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Arrendeavtal telemast och teknikbod

Arrende ca 2 400 kvm för radio- och telekommunikationsstation med Telia Mobitel AB. Arrendet löper på 5 år, 2021-05-01 till 2026-06-30 med möjlighet till förlängning, årligt arrende, för 2021 ca 1 800 kr.

Arrende mark 25 kvm för teknikbod, 3GIS. Arrendet löper på 5 år, 2018-01-03 till 2023-02-01 med möjlighet till förlängning, årlig arrende, för 2020 ca 3 860kr.

Jakt

All jakt är upplåten till Laxtjärn/Hästkullens jaktklubb (med ett jaktområde på ca 3000 ha) c/o Ordförande Clas Filipsson, Uppsälje 120, 786 92 Dala-Järna . Upplåtelsen gäller för två år i taget från 1 juli 2020 till 30 juni 2022. För 2021 erhöll fastighetsägarna ca 3 390 kr. Avtalet kan sägas upp senast 6 månader före avtalstidens utgång.

Fiske

Fastigheten ligger inom Järna fiskevårdsområdesförening, fiske i Västerdalälvens forsar tillsammans med över fyrahundra sjöar och tjärnar.

Mer information finns att hitta på: www.visitdalarna.se/jarna-fiskevardsomrade.
Se länk längre ner.

Natur och kultur

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Kulturspår i form av odlingsrösen, stenmur, kolbottnar och kojruiner påträffades vid skoginventeringen, märkt med K på skogskartan.

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.
Består bl.a. av samfällt fiske, vägar mm.

Vägunderhåll och snöröjning

Vägunderhåll och snöröjning sköts av ägaren, låsbar bom finns. Vägen nyttjas även av markgrannar men någon överenskommelse om detta finns inte.

Städning och lösöre

Alla byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i oavstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Visningar av bostadshus kommer att arrangeras, någon visning av marken kommer inte att ske. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Frågor gällande fastigheten ska ställas till den gode mannen innan auktionen sker.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. God man förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta god man eller mäklarassistent. Anmälan krävs.

Var och en ansvarar för att följa gällande samhällsrekommendationer kring Coronaviruset.

När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen.

Välkommen!

Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer är avgiften 7 100 kr. ( såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr. Avgiften är då 15 900kr.)

God man hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter