Lantbruk

Skogsgård i Åsen, Lillhärdal

Högstbjudande

625 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 sep, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,3 ha
Skogsmark
11,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,6 ha
Åkermark
2,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
970 m3sk
Boyta
112 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÅSEN 1:19

Adress

Åsen 784 84080 Lillhärdal

Om fastigheten

Gården som är belägen i byn Åsen, strax söder om Lillhärdal är en mindre skogsgård med boende, skog och inägomark. Boende om 4-5 rok med tillhörande enklare ekonomibyggnader, beläget i avskilt läge, med gångavstånd till Orrmosjön. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar ca 24 000 ha.

Total areal om ca 15 ha, varav 11,5 ha produktiv skogsmark samt 2,1 ha inägomark. Skog i alla åldersklasser med ett virkesförråd om 970 m3sk. Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationer.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 625 000 kr. Skriftligt anbud senast 2020-09-30.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppförd i trä på tidigt 30-tal. 1 1/2 plan med delvis källare. Plåttak med tegelprofil, fasad i plåt och fönster av typ tvåglas. Uppvärmning från vattenburet system från jordvärmepump och kökspanna. Inrett med 4-5 rok samt källare. Boarea 112 m och biarea 10 m2, uppgifter enligt fastighetsregistret.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök, vardagsrum, sovrum samt badrum.
Övre plan med hall, två sovrum och klädkammare.
Källarplan med ingång utifrån, innehållande förrådsdel samt utrymme för jordvärmepump.

Vatten och avlopp
-Eget vatten
-Enskilt avlopp

Driftskostnader: ca 20 000 kr/år.
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fd ladugård

Fd. ladugårdsbyggnad uppförd i trä med plåttak på delvis murad grund. Inrett med fd djurdel samt förråd på markplan och loge på övre plan.
Byggnaden nyttjas idag som förrådsutrymme.

Lada

Två tillhörande timmerlador med plåttak, som brukligt på denna typ av fastigheter i området.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019 av Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad tom. 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 11,5 ha med ett virkesförråd om 970 m3sk varav 929 m3sk är S1- och S2skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde om ca 24 500 ha, vilket i sin tur är indelat i fem jaktlag. Småviltjakten inkl björnjakt jagas på hela Viltvårdsområdet. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns ett registrerat naturvärde i form av sumpskog, vilken omfattar ca 1 ha. Utöver detta finns idag inga ytterligare fornminnen, nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa SeSverige).

Renbetes avtal

Fastighetsägarna har undertecknat sk renbetesavtal. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter