Lantbruk

Skogsgård i Älvros!

Säljs via anbudsförfarande

925 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 15 jun, kl 18:00

Visning

  • Visning enligt överenskommelse med Ludvig & c/o, Irene Åslund, 0680 -71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,0 ha
Skogsmark
26,7 ha
Skogsimpediment
9,2 ha
Åkermark
3,7 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
0,9 ha
Virkesförråd
1 453 m3sk
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÄLVROS KYRKBY 29:2

Adress

Älvros kyrkby 29:2 Älvros

Om fastigheten

Gården ”Källbergs” strax utanför Älvros är en mindre skogsgård med boende, skog och inägomark. Till fastigheten hör boende om 4-5 rok. Total areal om ca 41 ha, varav 26 ha produktiv skogsmark samt 3,7 ha inägomark. Övervägande andel tillväxtskog med ett virkesförråd om 1 453 m3sk. Stora möjligheter till jakt och fiske. Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationen Björnriket/Vemdalsskalet/Lofsdalen.
Pris: 925 000 kr

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppfört 1929 i 1 1/2 plan på torpargrund och delvis källare. Plåttak och fönster av typ enkelglas med innanfönster. Timmerstomme med eternitfasad. Uppvärmning från direktverkande el, luftvärmepump samt köksspis. Inrett med 5-6 rok. Huset håller till stor del äldre enklare standard, dock varvat både med modernare inslag samt även med viss del originalstandard. Boarea 120 m² och biarea 60 m², uppgifter enligt fastighetsregistret.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök, vardagsrum, sovrum samt badrum.
Övre plan med allrum samt två sovrum och klädkammare.
Källarplan med förråds del samt utrymme för hydrofon.

Vatten och avlopp
-Eget vatten från djupborrad brunn.
-Enskilt avlopp med trekammarbrunn.

Driftskostnader: ca 22 000 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Kända fel och brister
Enligt uppgift från säljaren har vattnet viss bismak.

Gårdsstuga

Äldre gårdshus uppfört i timmer på grund av natursten. Tegeltak samt enkelfönster. Inredd med storstuga och kammare, allt i originalstandard. Vidbyggd Vedbod i anslutning till stugan.

Fd ladugård

Äldre fd ladugårdsbyggnad uppfört i delvis timmer med eternit och plåttak på delvis murad grund. Byggnaden innehåller fd djurdel, vagnslider med förrådsutrymme, samt verkstadsdel. Byggnaden nyttjas som idag i huvudsak som garage och förrådsutrymmen.

Timmerlada

Lada uppför i timmer med eternit tak på grund av natursten.

Förrådsbyggnad

Fin timrad lada som idag nyttjas som förrådsbyggnad. Plåttak och grund av natursten.

Lador

Till fastigheten finns ytterligare lador av olika karaktär och standard som sedvanligt till denna typ av fastigheter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26,7 ha med ett virkesförråd om 1 543
m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Tursalagets jaktlag. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 4 000 ha och jaktledare är Pär Kröjs, 070-3665158.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2021-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad fornlämning i form av fångstgrop. Utöver detta finns idag inga ytterligare fornminnen, nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa SeSverige).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter