fbpx

Lantbruk

Skogsgård Emmaboda/Algutsboda, 66 ha

Högstbjudande

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 21 jun kl 15:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsgård nära Emmaboda med äldre byggnadsbestånd.
Virkesförråd 8 000 m³sk på marker med goda tillväxt- och brukningsmöjligheter.
Flera försäljningsalternativ.

Utgångspris: 7 900 000 kronor.

Bud senast: 2023-06-21

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Emmaboda Humlebäck 1:3

Adress

Humlebäck 301 36193 Broakulla

Totalareal
65,6 ha
Skogsmark
59,0 ha
Åkermark
3,0 ha
Betesmark
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Impediment
2,7 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
8 000 m3sk
Boyta
179 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Äldre 2-plans träbyggnad med källare.
Uppvärmning via direktverkande el.
Enskilt vatten och enskilt avlopp.

Rumsfördelning:
NB: 2 rum, kök, hall, wc/dusch och 2 förråd.
ÖB: 4 rum och hall.
Källare: pannrum, flera förråd.

Tre ekonomibyggnader finns inom gårdscentrum.

Byggnadssätt

På fastigheten finns ett gårdscentrum innehållande byggnad för boende samt ett antal uthus/förråd. El och vatten finns.
Delar av gårdscentrum byggd i slutet av 1700-talet och har funnits i nuvarande släkt sedan år 1825. Gården har varit bebodd fram till 1970-tal.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastigheten är belägen i Emmaboda kommun, Algutsboda församling och ligger i en gammal skogspräglad odlingsbygd. Se bifogade kartor.
Skogsbruksplan från Södra Skog, planen är upprättad i januari 2023. Förväntad tillväxt 2023 som är 380 m³sk anges nedan i det totala virkesförrådet.

Total areal om 66 ha där nästan all skogsmark finns i ett skifte samt ett mindre utskifte i anslutning till Lyckebyån.
Huvuddelen av arealen och virkesförrådet finns i huggningsklassen G1.
Virkesförrådet beräknas till 8 000 m³sk inkl. tillväxt 2023.
Bra medelbonitet överstigande 8 m³sk /ha. Skogsmarken är frisk med inslag av fuktig mark där skogsarealen är sluttande med rörligt markvatten.

Fastigheten har stor volymandel av gran med goda brukningsmöjligheter.
Vid värdebedömning av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Flera försäljningsalternativ kan erbjudas, under rubriken flera försäljningsalternativ anges arealer för respektive alternativ.

Skogsvård

Goda möjligheter till skogsbruk och skogsskötsel.
Grot/ris tillfaller köparen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

3 ha åker- och betesmark enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten följer fastigheten vid tillträdet.
Sedvanlig jakt på älg, vildsvin och rådjur med mera.

Fiske

Möjlighet till fiske i Lyckebyån.

Vägar

Områdets vägar ger tillgänglighet för skogsbruket.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns kultur/fornlämningar.
Avdelning 39 berörs av forn- och kulturlämningar.

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten.

2. Skogsmarken.

3. Gårdscentrum, blåmarkerat.
Areal cirka 4,5 ha.
Avdelning 3, 4 och 5 på skogskartan.

Visning

Fastighetens byggnader visas enligt följande:

Måndagen den 12 juni kl. 16:00.
Torsdagen den 15 juni kl. 16:00.

Anmälan krävs, till fastighetsmäklarassistent Fanny Johansson, tel. 0480 -42 18 58.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastighetens marker för besiktning av skog och skogsmark samt åker-/betesmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Eventuella vägservitut m.m. vid delning av fastigheten hanteras i samband med lantmäteriförrättning.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 21 jun kl 15:00

Högstbjudande: 7 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter