Skogsfastighet

Skogsfastigheter i Malå!

Högstbjudande

850 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 15 jul, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
99,6 ha
Skogsimpediment
44,5 ha
Myr/kärr/mosse
50,5 ha
Väg och kraftledning
3,6 ha
Övrigmark
0,8 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
5 637 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALÅ SLÄPPTRÄSK 1:18 KÅTATRÄSK 1:4 och KÅTATRÄSK 1:2

Om fastigheten

Nu säljs Malå Släppträsk 1:18, Malå kåtaträsk 1:4 samt Kåtaträsk 1:2 som en enhet. Fastigheterna ligger utmed varandra och skapar tillsammans en fin enhet med god tillgänglighet om ca 44 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 5640 m³sk och boniteten till 3,5. Jakt i ÄSO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra Skogsägarna 2015-10-01 och sedan räknats upp med hjälp av laserdata. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 44 ha med ett virkesförråd om totalt ca 5640 m³sk varav ca 840 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Malå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Alla fastigheterna ligger registrerade inom Malå Älgskötselområde.

Ingår i Släppträsk vvo. Areal 3096 ha. Man får köpa in sig i älgslakteri för 1000 kr engångs summa.

Jaktkort 300 kr älgjakt och 300 kr småvilt / år.

Fällavgift debiteras jägare efter avskjutning. Fällavgift fördelas ut senare efter areal till markägare. Fjolåret blev det 165 kr för dessa fastigheter som säljs.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Stugor

Det finns två stycken mindre stugor på fastigheten. Dessa står på ofri grund. Markarrende om 200kr på ena.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter