fbpx

Skogsfastighet

SÅLD! Skogsfastigheter i Klaxåsen, Nederhögen

Utgångspris

6 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
232,1 ha
Skogsmark
125,0 ha
Skogsimpediment
68,0 ha
Skog med restriktion
29,2 ha
Väg och kraftledning
9,6 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
28 401 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG KLAXÅSEN 2:39, BERG NEDERHÖGEN 1:15 SAMT BERG NEDERHÖGEN 1:83

Adress

Nederhögen

Om fastigheten

Obebyggd , växtlig skogsfastighet med en total areal om 317,6 ha varav 186 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 28 400 m³sk varav ca 8 800 m³sk utgörs av skog i huggningsklasserna S1 och S2. Till detta kommer ca 17 300 m³sk som utgörs av skog i huggningsklassen G1, vilket ger fastigheten hög årlig tillväxt om 840 m3sk/år. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 730 ha. Fastigheten bör ses som en investeringsfastighet där skogen erbjuder hög årlig tillväxt med dess stora andel växande skog, men även möjlighet till direkta uttag från den äldre skogen.

Se även flygfilm över fastigheten.

Utgångspris: 6 500 000 kr.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med tillväxt och korrigerats med utförda åtgärder tom 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 186,8 ha med ett virkesförråd om 28 401 m3sk varav 8 774 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,5 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 21 och 23. Köparen övertar ansvaret för återbeskogning av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre A-licensområde som förfogar över ca 730 ha. Jaktledare är Anders Sidén tel: 070-2104757.
Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.
Ny ägare ansvarar själv för att söka ev. medlemskap i bef. jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2021-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten Berg Nederhögen 1:15 ingår i Övre Hoans FVO. Till Berg Klaxåsen 2:39 hör ej fiskerätt.

Naturvärden

På fastigheten finns ett fornminne registrerat i form av en blästerplats, vilken återfinns inom avdelning 2. Områden av registrerade naturvärden i form av kärrskog återfinns inom avdelningarna 56, 99 och 100, om ca 7 ha. Det finns även områden med nyckelbiotoper registrerade vilka återfinns inom avdelningarna 90, 93, 94 och 97 med en total areal om ca 3 ha. Avdelning 900 utgörs av biotopsskydd om 29,2 ha. Utöver dessa finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägsamfälligheter

Fastigheten Berg Nederhögen 1:15 ingår i Rönnbergets Vsf samt Göransbergets Vsf.
Fastigheten Berg Klaxåsen 2:39 ingår i Klaxåsen Vålbränna Vsf.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter