fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastigheter i Bjursås

Säljs via anbudsförfarande

300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,0 ha
Tomtområde
0,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN BJURSÅS-STORGÅRDEN 3:17, GASSARVET 26:1 & BOTÄKT 38:1

Adress

Skog i Bjursås

Om fastigheten

Skogsfastigheter om totalt 14 ha produktiv skogsmark fördelat på sex skiften. Virkesförråd om ca 800 m³sk och beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år. Hög andel ungskog under 20 år där skogen hela tiden bygger upp virkesförrådet.
Jakt inom Bjursås Södra VVO om 1 646 ha, Bjursås Östra VVO om 6 511 ha och Stora Kopparbergs Norra VVO om 1 416 ha.

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 15,5 ha

Total areal enligt fastighetutdrag: 14,9 ha
Bjursås-Storgården 3:17: 9,436 ha
Gassarvet 26:1: 5,081 ha
Botäkt 38:1: 0,392 ha

Areal enligt fastighetskarta: 15,49 ha
Bjursås-Storgården 3:17: 9,73 ha omfattar 4 skiften markerade med GRÖN färg på bifogade fastighetskartor
Gassarvet 26:1: 5,34 ha omfattar 1 skifte markerat med BLÅ färg på bifogade fastighetskartor
Botäkt 38:1: 0,42 ha omfattar 1 skifte markerat med ROSA färg på bifogade fastighetskartor

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2020, av Mellanskog, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 14 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 800 m³sk, varav ca 60 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 52 % tall, 23 % gran och 25 % löv. Beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år. Ojämn åldersfördelning med huvudsakligen ungskog under 20 år som nu står inför en lång tillväxtperiod där skogen hela tiden bygger upp virkesförrådet. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på försäljningsobjektet.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Bjursås ÄSO
Bjursås-Storgården 3:17 ligger inom Bjursås Södra VVO om 1 646 ha, kontaktperson Gunnar Löfkvist, och Bjursås Östra VVO om 6 511 ha, kontaktperson Robert Engblom.
Gassarvet 26:1 och Botäkt 38:1 ligger inom Stora Kopparbergs Norra VVO om 1 416 ha. Kontaktperson Bernt Eriksson.

Fiske

Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två stycken put-and-take-sjöar; Attjärn och Såtjärn och en flugfiskesjö som heter Hovtjärn. Området sträcker sig från Siljan (Leksand), Rogsjön (Bjursås) till Marnäs. Lungsjöån som ligger mellan Finnbo – Vasasten (Marnäs) är arrenderad och drivs privat för flugfiske.
(Se www.flyfisher.nu för mer information.)

Våra vattendrag är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, sik till vitfisk.

Mer information på hemsidan
https://www.ifiske.se/fiske-bjursas-leksands-fvof.htm

För fiskerättsägare erbjuds områdeskort som kostar 100 kr (2021)
https://www.ifiske.se/fiskekort-bjursas-leksands-fvof.htm

Vägar och samfälligheter

Bjursås-Storgården 3:17 har andel i Falun Andersbo GA:5, Andersbo-Kingelbo Samfällighetsförening som förvaltar vägar, kontaktperson Berth Hag. och Leksand Östra Rönnäs GA:5. Se bifogad kartbild.

Fastigheterna Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter, gällande fiske, vägar m.m, dessa är inte vidare utredda då de bedöms ha ett
oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Bjursås-Storgården 3:17 belastas av ett avtalsservitut gällande kraftledning samt två ledningsrätter för starkströmsledning. Se bifogad kartbild.

Vildmarksleden i Bjursås går igen skifte 2 på Bjursås-Storskogen 3:17, strax norr om Bjursås. Vandringsleden är iordningställts av Falu kommun i samarbete med personer från orten. Det går även ett elljusspår igenom samma skifte.

Gassarvet 26:1 och Botäkt 38:1 belastas ej av några rättigheter.

Inteckningar

Bjursås-Storgården 3:17 är samintecknad med flera fastigheter. Dödning samt nyfastställelse av datapantbrev pågår. Fastigheterna kommer att överlåtas fria från lån och inteckningar.

Botäkt 38:1 och Gassarvet 26:1 besväras ej av lån eller inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för Falun Bjursås-Storgården 3:17 då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från beviljandet av förvärvstillstånd därav om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss