Skogsfastighet

Skogsfastighet

Utgångspris

14 700 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 25 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
96,4 ha
Skogsmark
94,6 ha
Impediment
0,3 ha
Inägomark
0,3 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
21 990 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Skövde Stora Väring 11:71

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 96 ha med ett bedömt virkesförråd om 21 990 m³sk. Fastigheten har en stor andel gallrings- och slutavverkningsmogen skog med inriktning mot tall. Fastigheten är belägen mellan Skövde och Väring.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 94,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 21 469 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 227 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,5 m³sk/ha och år. Den löpande illväxten under planperioden är beräknad till 528 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts
till 78% tall, 17% gran och 5% löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 11 900 m³sk varav 11 300 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 600 m³sk utgörs av gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i februari 2020 av Södra.

Skogen är virkesrik och domineras av skog i gallrings- och slutavverkningsmogen ålder. Det föreligger åtgärdsbehov i form av röjning och underväxtröjning före gallring på ca 21 ha. Skogen är fördelad på fyra skiften med tillgång till väg. Sedan planens upprättande har inga skogsvårdsåtgärder utförts. Tillväxten har räknats upp med motsvarande en vegetationssäsong och bedömt virkesförråd uppgår till ca 21 990 m³sk. För mer information se vidare bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är upplåten på ett 5-årigt avtal ingånget 1 juli 2013. Den utrustning såsom jakttorn m.m. som finns på fastigheten ingår ej i överlåtelsen. Fastigheten ingår i Skövde Östra älgskötselområde.
Nuvarande jakträttsinnehavare önskar om möjligt att behålla jakträtten på fastigheten.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av skogsimpediment, kraftledningsgata och vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns tre lämningar, lämning L1961:6152 med RAÄ-nr: Väring 100:1 avseende fossilåker (källa: SeSverige och Fornsök). Lämningen återfinns på skifte 6.

För inskrivna rättigheter och belastningar se under rubrik "inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer".

Nyttjanderätt

Ett markområde är upplåtet till Wäring-Locketorps Hembygdsförening med rätt att uppföra ett redskapskjul. Nyttjanderättsavtalet ingicks 2002-06-10 och gäller för 49,5 år. För mer information kring avtalet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 96,4 ha.
Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 73 ha fördelat på 72 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.
Arealuppgift enligt fastighetskartan uppgår till 96,34 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 25 september 2020. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & CO, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast 25 september 2020. Använd gärna bifogad budblankett

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning enligt lag är genomförbar. De lantmäterikostnader som uppkommer till följd av en delning bekostas av köparen. En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av hela fastigheten till en köpare

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 260 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter