Lantbruk

Skogsfastighet vid Vingåker, 163 ha

Högstbjudande

15 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 23 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
163,0 ha
Skogsmark
159,8 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
24 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VINGÅKER VINGÅKERS-BERGA 10:5, del av

Adress

Trögbol 64391 Vingåker

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt 163 ha i ett sammanhängande skifte belägen ca 10 km nordväst om Vingåker. Skogsmarken omfattar ca 159 ha och har ett bedömt virkesförråd om ca 24 000 m³ sk. Torpstugan Trögbol har ett enskilt läge i fastighetens norra del.

Bra tillgång på dovvilt och vildsvin och därtill finns enstaka kronvilt samt älg och rådjur. Fastigheten ingår i älgskötselområde och jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2021-07-01.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Trögbol

Stuga i 1 1/2 plan som på entréplanet har en mindre hall, kök med vedspis och ett allrum med kamin. Övervåningen har ett rum och resterande del är oinredd kallvind. Stugan har ej anslutning till V/A eller elnät.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i april 2020. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 159,8 ha och har ett virkesförråd om totalt ca 24 000 m³ sk, vilket motsvarar ca 150 m³ sk per ha. Virkesförrådet domineras av tall (67 %) följt av gran (27 %) samt lövskog (7 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,2 m³ sk per ha. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning uppgår till ca 1 900 m³ sk. Se skogsbilaga för mer detaljerade uppgifter.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,6 ha i avdelning 40.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt och fiske

Bra tillgång på dovvilt och vildsvin. Enstaka kronvilt samt älg och rådjur. Fastigheten ingår i älgskötselområde och jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2021-07-01.

Fiskelott i Högsjön.

Vägar

Fastigheten har del i de vägsamfälligheter som berör vägsträckningen från allmän väg och vidare på skogsskiftet.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av flera forn- och kulturlämningar, bland annat efter torpställena Fredrikstorp, Björnbäcken och Hagalund (källa: Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller biotopskydd finns registrerade på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen).

Oppunda häradsallmänning

Inga mantal i Oppunda häradsallmänning följer med den saluförda fastigheten.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter