fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet vid sjön Möckeln

Utgångspris

5 950 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

    Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

    I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Välkommen till Fagerdalen, en skogsfastighet om 44 hektar som ligger väl samlad i ett enda skifte med vägar igenom. Med egen strand i sjön Möckeln. 43 ha skogsmark med ett virkesförråd om närmare 9 000 m³sk varav 81 % tall. En stor del är äldre skog, i huggningsklasserna S1 och S2 finns ca 5 700 m³sk, i övrigt finns en stor del i den mycket växtliga åldersklassen runt 45 år. Marken har en bedömd medelbonitet om 6,1 m³sk. Fina möjligheter till jakt och fiske.

Söker du en större gård inklusive byggnader? Den norra delen av Fjälster 2:4 med en areal om 40 ha, kallad Runeholm, saluförs samtidigt. Se separat annons/beskrivning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY FJÄLSTER 2:4

Adress

Fjälster 59893 Vimmerby

Totalareal
44,4 ha
Skogsmark
43,0 ha
Berg/hällmark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
8 955 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Lada

Enkel äldre lada i trä med plåttak. Belägen vid det före detta torpstället Fagerdalen.

Byggnadssätt

På fastigheten finns två fritidshus med tillhörande uthus osv, avskilt belägna vid Fagerdalsviken. Dessa ingår ej i försäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i april 2022 av Mattias Johansson, Ludvig & Co.
Virkesförrådet bedömdes till 8 955 m³sk eller 208 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen bedömdes till 81 % tall, 15 % gran och 4 % löv. Medelbonitet 6,1 m³sk.
Det finns skog i olika åldrar, en stor del är äldre/mogen skog över 100 år gammal samt skog i den mycket växtliga åldern omkring 45 år.

Skogsmarken ligger samlad i ett välarronderat skifte med goda brukningsmöjligheter och närhet till vägarna som löper genom fastigheten. Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.

Fastighetens skogar erbjuder avverkningsmöjligheter, ca 1 400 m³sk bedöms som mogen skog med huggningsklass S2 samt 4 300 m³sk som avverkningsbar med huggningsklass S1. Dessutom beräknas föreslagen gallring under plan-perioden om 10 år ge ett virkesuttag om ca 700-800 m³sk.

Se skogsbilagor för mer detaljerade uppgifter. En komplett naturvårdsanpassad skogsbruksplan finns också att tillgå.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten innehåller följande registrerade lämningar.

Vid platsen för torpet Fagerdalen, se skogskartan, finns bebyggelselämningar från sentida torpställe bestående av 2 husgrunder, varav 1 med spismursrester samt 1 jordkällare. Ladugården är kvarstående under plåttak. Vid husgrunden finn körsbär och syren. I omgivningarna är talrika röjningsrösen.

Ytterligare ett torpställe kallat Bohult har funnits på marken; bebyggelselämningar, sentida torpställe bestående av 1 husgrund med spismursrester. I omgivningarna talrika röjningsrösen. Se text/markering på skogskartan.

I en del av avdelning nr 2 och 13 finns en så kallad fossil åker registrerad, ett röjningsröseområde.

Källa: Fornsök Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten och övergår på tillträdesdagen. I området finns älg, rådjur, vildsvin och kronvilt/kronhjort. Fastigheten ingår idag i ett jaktlag om ca 1 300 hektar samt i älgskötselområde.

Fiske

Fiskerätt i sjön Möckeln. Här finns vanlig insjöfisk såsom gädda och abborre.

Vägar

Fastighetens andelar i vägar följer med fastigheten. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningen/vägen Fjälster GA:1.
En rättighet för fritidshusen vid sjön att nyttja befintlig bilväg kommer att skrivas in i samband med försäljningen.

Fastighetsbildning

Klyvning/delning av fastigheten Fjälster 2:4 pågår, beräknas slutförd före avslutad försäljning. Fastigheten delas mellan norra och södra skiftet. Denna beskrivning avser södra skiftet, kallat Fagerdalen, dock kan rättigheter/belastningar osv hänförliga till respektive område omfördelas i förrättningen.

Arrende/nyttjanderätter

Fritidshusen belägna vid sjön Möckeln vid Fagerdalsviken, följer ej med fastigheten. Säljarna avser behålla dem.

Arrendeavtal och servitutsrättighet planeras att upprättas med köparen gällande området där fritidshusen ligger samt tillfartsväg. Alternativt kan avstyckning eventuellt ske av den mark där fritidshusen ligger.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Ca 15 minuters bilresa till Vimmerby stad.
Ca 7 km till Tuna samhälle med bl.a. förskola, skola F1-6, livsmedelsbutik och bensinstation.

Utdrag från kommunens hemsida Vimmerby.se:
I Tuna byggs det nya bostäder och utvecklingen är positiv.
Här finns ett aktivt föreningsliv och möjlighet till fotboll, ridning, skytte, elljusspår, boule, körer, folkdans med mera.

Ortsnamnet Tuna anger att det rör sig om en mycket gammal ort. Ur äldre skrifter kan man utläsa att Tuna var något av en centralort i denna del av Kalmar län. Den var tidigt bebodd av ett stort antal människor.

Genom Tuna löper också vägen mellan Vimmerby och Oskarshamn. Det var en viktig förbindelseled mellan inlandet och Östersjön. Stora delar går på en grusås, vilket innebar att vägen var torr, relativt jämn och därifrån hade de ridande god utsikt över omgivningarna.

Det lokala näringslivet bygger mycket på skogsbruk. Ett flertal företag finns inom skogsentreprenad- och åkeribranschen. Råvaran kan sedan förädlas på sågverket i Hällerum som är den största privata arbetsgivaren i Tuna.

Inom turistnäringen finns Virum Älgpark och många enskilda som hyr ut stugor till turister.
Utöver detta finns flera en- och fåmansföretag inom olika service- och hantverksyrken.

Besök exempelvis hemsidan Tunatorg.se för mer information om bygdens aktiviteter.

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor och använd gårdskartan med gps-funktion, finns på fastighetens webbsida. Från Vimmerby kör mot Tuna, vid Fjälster tag av söderut och kör mot Boda.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 67 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 17 jun

Utgångspris: 5 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter