Skogsfastighet

Skogsfastighet vid sjö, 32 ha, Överum

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 2 Nov

Visning

  • Det går bra att besöka fastigheten på egen hand under sedvanlig hänsyn till jakt, skog och natur.

    Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
    Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
    I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika skogsavdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,6 ha
Skogsmark
26,5 ha
Skogsimpediment
3,6 ha
Inägomark
0,1 ha
Övrigmark
1,6 ha
Vatten
11,8 ha
Virkesförråd
4 577 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Västervik Skörserum 1:29

Om fastigheten

Skörserum 1:29.
Strax utanför Överum finns denna lättillgängliga skogsfastighet om 32 ha mark och 12 ha vatten i sjön Såduggen. Inga byggnader.

Produktiv skogsareal om 26,5 ha med ett virkesförråd om cirka 4 600 m³sk. Hög andel gallringsskog i åldersklassen 45 år med god tillväxt. Ca 1 400 m³sk avverkningsmogen skog. Goda förutsättningar för skogsproduktion i kombination med höga naturvärden. Bra vägnät. Jakt och fiske. Gott om dovvilt i området.

Utgångspris: 2 500 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-11-02.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad nyupprättad skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av Mattias Johansson, Ludvig & Co, i augusti 2020.

Skogsbruket omfattar 26,5 ha produktiv areal med en medelbonitet om 6,9 m³sk/ha. Ålders- och huggningsklasser domineras av gallringsskog, framförallt åldersklassen 45 år med god löpande tillväxt. Tillväxten beräknas i nuläget till 164 m³sk per år. Lika med 3,5 % av nuvarande virkesförråd. Skogsarealen har bra tillgänglighet via befintliga vägar. Det total virkesförrådet är 4 577 m³sk vilket ger ett medel om 173 m³sk/ha. Av förrådet är ca 45 % tall, 23 % gran, 19 % löv och 13 % ek.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är upplåten via muntligt avtal. Köparen kan tillträda jakten 2021-07-01. Goda jaktmöjligheter på framförallt dovvilt/dovhjort, här finns även älg, rådjur och vildsvin.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop som berör större delen av skogsbruksplanens avdelning 5. Ett naturskönt område i och kring en ravin, skogen består främst av gammal grov ek, asp och gran. Benämns rasbrant och beskrivs ha hög och jämn luftfuktighet, rörligt markvatten, värdefull lägre fauna, värdefull kryptogamflora. Källa: Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- eller kulturlämningar. Det finns synliga kulturlämningar i form av bl.a. byggnadslämningar och odlingsspår.

Deponi Överums bruk AB

Ungefär området inom skogsavdelning 26 innehåller en gammal nedlagd deponi. Ragn-sells Miljökonsult AB genomförde år 2008 en utredning avseende deponin samt om det finns några andra kända föroreningar i mark på fastigheten. Utredningen innehåller bl.a. följande utdrag från MIFO registret: Den startade 1976 och togs ur drift 1992. Deponering har skett avseende slagg, sand, stoft och tegel. Övertäckt med matjord 1996. Gräsbesådd. Fastigheten finns även registrerad i MIFO-inventeringen avseende ett gammalt sågverk som funnits på fastigheten. Stockarna lagrades i sjön.
För mer information kontakta mäklaren.

Vatten

Till fastigheten hör ett vattenområde i sjön Såduggen. Sjöns totala yta är enligt länsstyrelsen ca 0,9 kvadratkilomter eller ca 90 ha.

Allmän badplats

På fastigheten finns en fin allmän badplats ordnad och skött av Västerviks kommun.

Skogsbilvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta via fastighetens sida på vår hemsida luvdig.se. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Områdesbeskrivning

Överum ligger cirka 40 kilometer nordväst om Västervik och 70 kilometer sydost om Linköping i ett sjörikt och ganska kuperat landskap. Samhället ligger på sydvästra sidan av en dalgång som går från sjön Såduggen i nordväst via Överumsån till sjön Ryven i sydost. Vattnet flödar från Såduggen ner till Ryven med en nivåskillnad på 21 meter. Ån med Överumsfallen har använts av bruket som vattenkraft. Källa: Wikipedia.se

Överum omnämns för första gången 1390. Bruket anlades 1655 och tillverkade då bland annat kanoner. Denna var under många år en av länets största industrier, och hade på 1970-talet över 1000 anställda.

Överum har runt 1200 invånare. Genom orten passerar väg 35, som går mellan Linköping och Västervik. Här finns även en station där tågen på tjustbanan stannar. I samhället finns skola, förskola, butik, vandrarhem, mack, flera industriföretag och hälsocentral.

CNH Industrial är sedan några år nya ägare till gamla Överums Bruk. Tillsammans med Svensk Presshärdning tillverkar de plogar, gödsel- och såmaskiner. Källa: Västerviks kommun, vastervik.se.

Kommunikationer

Genom samhället går riksväg 35 samt järnvägen Tjustbanan.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor. Vid Överums bruk tag vänster innan järnvägen för att komma ner till sjön och södra delen av fastigheten. Eller passera över järnvägen och ta vänster, järnvägen passeras snart igen under en bro, direkt därefter finner du fastigheten/skogsmarken på vänster sida. I norra änden finns en infartsväg och plats att parkera.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 700 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter