fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet vid Köping

Utgångspris

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 14 Dec kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,0 ha
Skogsmark
77,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,5 ha
Berg/hällmark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
13 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KÖPING KOLSVA-EKEBY 1:9

Adress

Kolsva-Ekeby

Om fastigheten

Vackert belägen lantbruksfastighet i kulturlandskapet strax norr om Mälaren, med pendlingsavstånd till Västerås och strax väster om Köping. Total areal om 80 ha. Virkesförråd om 13 500 m³sk, varav 7100 m³sk är S1- och S2-skog. Mycket produktiv mark med medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. God potential att producera skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga. Bra tillgänglighet med en skogsbilväg som går genom stora delar av fastigheten. Jakträtt. På fastigheten finns en enklare stor lada som används vid jakt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Kartor finns också bilagda i prospekt.

På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt uppgifter från skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning. När du är framme byter du till "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Fastighetsbildning

Fastigheten är nybildad.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2021 av Holmen. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2021.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 77,4 ha med ett virkesförråd om 13 500 m³sk, varav 7 100 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Medeltal 174 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 51 % tall, 27 % gran och 22 % björk. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag bra med god potential att producera skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga. Av den produktiva skogsmarksarealen är 82 % (63,5 ha) frisk, 5,7 % (4,4 ha) torr, 10,2 % (7,9 ha) fuktig och 1,7 % (1,3 ha) blöt. Fastigheten är kuperad och gör den extralämplig för skogsproduktion med stor del av arealen med rörligt grundvatten. Skogsmarken är till största del högproducerande och åtkomlig med en skogsbilväg som går genom stora delar av fastigheten.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 1,6 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning om 3 ha föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 6 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 10 avdelningar, sammanlagt 32,6 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta. På denna fastighet finns en uppsatt "TILL SALU" skylt strax före ladan, som utgör den nya gränsen. Rödmålade träkäppar finns uppsatta i åkerkanten som visar ny fastighetsgräns mot åkermarken.

Jakt

Fastigheten ingår i Älgförvaltningsområde 4 (ÄFO-Hallstahammar) och Himmeta - Medåker Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO).
Jakten ingår nu i L Alms jaktlag ca 450 ha, gemensamhetsjakt med grannar. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda ÄSO/KSO.

Fastigheten har bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med närhet till vatten, åkerarealer och skogsmark. Jakträtten är utarrenderad men kommer att sägas upp. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2022-07-01.

Naturvärden

På fastigheten finns ett naturvärdesobjekt, blandsumpskog, i avdelning 3 och del av en sumpskog i nordvästra delen av avdelning 2. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fyra fornlämningar och en övrig kulturhistorisk lämning registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. På avdelning 32 finns två gravfält (som i sig består av flertalet fornlämningar i form av bl a stensättningar), en fångstgrop samt en husgrund, och på avdelning 24 finns en bytomt om 4-5 husgrunder. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Byggnad

På fastigheten finns en äldre lada. Byggnadsmått enligt mätning på karta är 10 * 28 m. Träkonstruktion med stående plank, trägolv och plåttak. Renoveringsbehov.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Om skylt "Jakt pågår" bör inte fältbesök ske. Invänta då till jaktlaget flyttar sig till annan del av jaktlagets marker.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen ombildats via lantmäteriförrättning och har därför inte åsatts eget taxeringsvärde utan har beräknats utifrån Skatteverkets taxeringsvärden från 2020.

Typkod

Preliminär typkod är satt till "Obebyggd lantbruksfastighet" (110).

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och berörs ej av kommunens områdesbestämmelser. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse (>10 hus nära varandra) och därför gäller vissa lättnader i bygglovsärenden. I kommunens översiktsplan anges att, inom det område som fastigheten ligger, skall prioriteras jord och skogsbruk.

Vägar

Skogsbilväg finns från allmän väg över åkermarken och fram till fastighetsgräns. Skogsbilvägen är gemensam för Ekeby 1:5 och den nybildade skogsfastigheten som delar på kostnaderna för vägen fram till ladan. Vägen från ladan och upp till vändplanen är enskild och tillhör endast denna fastighet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 14 Dec kl 13:00

Utgångspris: 7 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter