Skogsfastighet

Skogsfastighet vid Bornan – Väddö!

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,0 ha
Skogsmark
58,5 ha
Myr/kärr/mosse
7,0 ha
Skog med restriktion
1,5 ha
Virkesförråd
7 162 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av NORRTÄLJE BORNTORP 1:1 enligt ansökt lantmäteriförrättning

Adress

Borntorpsvägen 76493 Väddö

Om fastigheten

Skogsfastighet om 66 hektar plus vatten under avstyckning vid sjön Bornan på Väddö. Gott om föryngrings- och gallringsskog och en fin framtidsfastighet med bra skogsvägar. Virkesförråd enligt skogsbrukplan 7 000 m³sk. Vattenareal som ingår är ej arealredovisat i taxeringen.

Marken erbjuder höga rekreationsvärden och med sjön Bornan som en del av fastigheten finns möjlighet till kräftfiske och sedvanligt insjöfiske. Jakten är utarrnenderad till insjöfiske i BornanSjön bornan Kompletteras, där ni gärna får vara med och lägga till fördelarna.

Jakten är utarrenderad med avtal till 2022-06-30 till Massums jaktlag och ingår i dagsläget i Bornan älgskötselområde.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps när du besöker fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Finns inga byggnader på blivande avstyckning

Allmänt

Fastigheten Borntorp 1:1 är belägen vid sjön Bornan i Väddö församling, Norrtälje kommun. Trakten är en för Roslagen typisk skogsbygd där barrskogen växlar med sjöar och mindre områden med öppen jordbruksmark.

Se gärna bilaga om Botaniska inventeringen från 1992 för området runt Bornan.

Skogsuppgifter

Förväntad tillväxt första växtsäsongen, 316 m³sk.
Tillväxt för perioden 2019 - 2028 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder, 275 m³sk per år.
Föryngringsaverkning, 2 844 m³sk och gallring 1 083 m³ under periodden.
Medeltal, 107 m³sk per hektar.
Avdelning 19, 20, 21 och 22 kommer att ligga utanför blivande avstyckning.
Virkesförråd fördelas på tall 41 %, gran 27 %, löv 24 %, ek 1 % och björk 7 %.
Enligt avräkning är 240 m³sk uttaget under hösten 2019.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser enligt ansökan om avstyckning hos Lantmäteriet.

Areal

Arealuppgifterna är uppskattade från fastighetskartor och slutlig lantmäteriförrättning bestämmer gränser och lagakraftvunnen areal, vilket köparen accepterar.

Fastighetsbildning

Ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäteriet pågå. Del av Norrtälje Borntorp 1:1 blir en skogsfastighet utan byggnader. Ärendenummer AB192751.

Jakt

Jakten är utarrenderad med avtal till 2022-06-30 till Massums jaktlag och ingår i dagsläget i Bornan älgskötselområde. Arrendeintäkt 2 175 kr/år.

Trakten är viltrik och fastigheten erbjuder många goda viltbiotoper. Klövviltstammarna är starka och vildsvin förekommer på fastigheten.

Bornan Älgskötselområde består av 5.811 hektar som ligger väl samlat kring sjön Bornan. Inom älgskötselområdet jagar 14 st. älgjaktlag där det genomsnittliga älgjaktlaget är 402 hektar stort. Älgskötselområdets målsättning är att genom en bra samverkan mellan jaktlagen i jakt- och viltvårdsfrågor kunna hålla en god älgstam kombinerat med låga betesskador på skog.

Inteckning

Styckningslotten kommer att vara befriad från inteckningar.

Fiske

Insjöfiske med kräftfiske, aborre och gädda.

Skattetal / Mantal

Stamfastigheten före styckning har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- eller kulturminnen. (Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor).

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturvärde om sumpskog, se länken nedan. (Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor).

Runt fastigheten finns två Naturreservat, Borntorp och Igelsjön. Se länk till dokument.

Fastighetsgränser

Blivande fastighetsgränser bestäms av Lantmäteriförrättningen efter karta i ansökan.

Arrende/nyttjanderätter

Jakten är utarrenderad till 2022.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs enligt Glesbygdsområde för privatperson som inte varit skriven i Norrtälje kommun och Väddö församling i minst 1 år innan köpet. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgiften är 4 600 kr som betalas av köparen.

Gemensamhetsanläggning

Vägförrening Norrtälje Massum Ga:2, Årsavgift normalt runt 12 000 kr/år. Justeras efter nya mantal och andelar efter styckning och fördelas på stamfastighet och avstyckning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Visning

Visning kan ske på egen hand med hänsyn till boende, natur och djurliv. Anmäl gärna ditt intresse till fastighetsmäklaren så tidigt som möjligt då det kan förekomma förhandling med köpare utan att några bud är redovisade på webbannonsen. Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps. Med bil och gps kör du mot Bornarvet. Nära Älmsta och ca 6 km till ICA Väddö, knappt 3 mil till Norrtälje och 9,3 mil till Roslagstull,

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter