fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Torsås 65 ha

Högstbjudande

5 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,9 ha
Skogsmark
64,0 ha
Inägomark
0,5 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
5 678 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Torsås Torhult 1:10

Adress

Torhult 38592 Gullabo

Om fastigheten

65 ha skogsmark som erbjuder två skiften med
goda möjligheter till skogsproduktion, bonitet om 8.7 m³sk/ha.
Virkesförråd 5 670 m³sk. Stor andel av arealen i klasserna R2/G1.
Flera försäljningsalternativ. Jakt.

Utgångspris: 5 600 000 kronor.
Bud senast: 2021-10-15.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten Torhult 1:10 är belägen i Torsås Kommun, Kalmar län.
Fastighetens skogsareal omfattar 65 ha som ligger i två skiften.
Nästan all areal är produktiv skogsmark med bra bonitet om 8.7 m³sk/ha som ger mycket
goda möjligheter för skogsproduktion framåt.
Skogsbruksplanens fältarbete är utfört 2019 samt reviderad
våren 2021 av Södra Skog. Den skogliga tillväxten för 2021 är beräknad i angivet totalförråd.
Fastighetens hela skogsareal innehåller ett virkesförråd på 5 670 m³sk.
Skogsmarken har en övervikt av yngre bestånd där
röjnings – och gallringsskog, R2 och G1, dominerar.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man
beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Betesmark

På fastigheten finns cirka 0,5 ha inägomark.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur och vildsvin.
Goda viltstammar som skapar många jakttillfällen.
Jakten tillgänglig 2022-07-01. Ingår i Gullabo älgskötselområde.

Vägar

Köparen överta fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.
God tillgänglighet till skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten.
Utgångspris: 5 600 000 kronor.

2. Skifte 1.
Areal 35 ha, virkesförråd 2 278 m³sk och bonitet 8,4 m³sk/ha.
Se bifogad karta.

3. Skifte 2.
Areal 30 ha, virkesförråd 3 400 m³sk och bonitet 9 m³sk/ha.
Se bifogad karta.

Förvärv enligt alternativ 2 och 3 förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet inom Torsås kommun.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 15 okt

Högstbjudande: 5 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter