Skogsfastighet

Skogsfastighet Torsås 62 ha

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 11 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
62,5 ha
Skogsmark
60,6 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
3 904 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSÅS LYBÄCKSHOLM 1:36

Adress

Hamperåsen 205 38592 Gullabo

Om fastigheten

Lybäcksholm är en ungskogsfastighet med
mycket goda möjligheter till skogsproduktion/tillväxt framöver.
Jakt med därtill hörande lämpliga byggnader.
Skogsarealen i ett välarronderat skifte.

Utgångspris: 3 900 000 kronor.
Försäljningssätt: Bud senast 2020-12-11.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Förråd

Ekonomibyggnader som kan användas till jakt och skogsbruk.
Taxerad yta om 194 kvm. Taxeringen anger normal beskaffenhet för byggnaderna.
Nytt tak på ladugård år 2010.

Bostadsbyggnad

Bostadshus i enklare skick med torpargrund samt med träfasad.
Används i jaktsammanhang och för fritidsbruk.
Enskilt vatten. Avlopp saknas.
Torrtoalett i anslutning till ekonomibyggnad.

Byggnadssätt

På fastigheten ligger ett mindre gårdscentrum.
Gårdscentrat består av en småhusbyggnad (bostadsbyggnad), ladugård samt förrådsbyggnad.
Byggnadsbeståndet används för jakt- och fritidsändamål.
Samtliga byggnader målades utvändigt 2010.
Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastigheten Lybäcksholm 1:36 är belägen i södra delen av Torsås kommun, Kalmar län. Gräns till Blekinge län.
Fastighetens areal omfattar 62 ha som ligger i ett välarronderat skifte.
Fastighetens skogstillstånd redovisas i nyupprättad plan och skogskarta av Sydved, i oktober 2020.

Virkesförrådet som är cirka 3 900 m³sk finns i huvudsak i
huggningsklasserna R2 och G1, röjnings- och gallringsskog.
All kalmark är planterad.
God bonitet om 8 m³sk/ha och det dominerade trädslaget kommer att bli gran.
Lybäcksholm är en ungskogsfastighet med mycket goda
möjligheter till skogsproduktion/tillväxt framöver.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man
beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/betesmark

På fastigheten finns 1 ha åkermark samt 4 ha betesmark. Ingår i fastighetens skogsareal.

Jakt

Lybäcksholm har goda viltstammar vilket skapar många fina jakttillfällen på älg, vildsvin med mera.
Jakten är för närvarande uthyrd, inklusive byggnader t.o.m 2021-06-30.
Arvodet är 30 000 kronor per jaktår.
Ny ägare avgör vad som händer med jakten efter 1 juli 2021.

Vatten/damm

Tillstånd finns att anlägga vattendamm/våtmark upp till 3000 kvm i anslutning till byggnader.
Tillståndet gäller till juni 2021.

Vägar

Vägar fram till fastigheten Lybäcksholm ombesörjer Torsås kommun skötsel och underhåll.
Egna vägar till skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Angående visning byggnader kontakta Fanny Johansson på Ludvig & Co.
Telefon: 0480-421858, fanny.johansson@ludvig.se.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 11 Dec

Högstbjudande: 3 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter