Skogsfastighet

Skogsfastighet Torsås 125 ha

Högstbjudande

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
125,4 ha
Skogsmark
118,6 ha
Impediment
2,8 ha
Inägomark
2,2 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
15 605 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSÅS HULEKVILL 1:21

Adress

Hulekvill

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett väl arronderat skifte om 125 ha. Virkesförråd om 15 605 m³sk som till stor del finns i huggningsklassen G1, gallringsskog. God bonitet om 9,4 m³sk /ha vilket skapar stora möjligheter för en bra skoglig avkastning framåt.

Utgångspris: 11 000 000 kronor.
Försäljningssätt: Bud senast 2020-08-28

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad plan som är upprättad av Södraskog.
Skogsbruksplanens fältarbete är utfört 2016 samt 2020. Planen är ajourförd i maj 2020 då samtliga avdelningar där skogliga åtgärder är utförda har fältinventerats.

Fastigheten Hulekvill 1:21 ligger belägen i Kalmar län, Torsås kommun.
Fastighetens areal omfattar 125 ha, som ligger i ett välarronderat skifte.
Virkesförrådet som är 15 600 m³sk dominerar i huggningsklasserna R2 och G1, röjnings- och gallringsskog.
Gran är det trädslag som dominerar mest. Boniteten är beräknad till 9,4 m³sk/ha vilket ger mycket goda möjligheter till skogsproduktion på fastigheten.
Skogsbilsvägar får anses som väl utbyggt.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar. Vägbommar finns. Dessa kommer att vara öppna under försäljningsperioden.

Vatten

Damm finns i anslutning till jaktstuga. Torsås kommun ombesörjer viss skötsel i anslutning till dammen.

Jakt

Hulekvill är beläget i en del av södra Torsåsområdet med goda viltstammar vilket skapar många fina jakttillfällen på älg, vildsvin med mera.
En ny ägare till fastigheten tillträder jakträtten senast 2021-07-01.

Forn- och kulturlämningar

På avdelningarna 39,86,54,37 enligt skogsbruksplanen finns forn-och kulturlämningar.

Byggnader

Jaktstuga finns.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Historik

Fastigheten är bildad genom lantmäteriförrättning 2019. Fastigheten var tidigare en del av Hulekvill 1:4.

Övrigt

Övrig information​
Vecka 29-31 är ansvarig handläggare på semester. Vid frågor maila gärna till oss.

anders.bernhardsson@ludvig.se
​fanny.johansson@ludvig.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter