fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Tönshult

Utgångspris

5 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 23 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet i två skiften om ca 70 ha med bostadsbyggnad en knapp mil söder om Virserum. Bedömt virkesförråd 6725 m³sk och en beräknad medelbonitet på 8,1 m³sk/ha/år. Marken domineras av gran 65 % resterande del utgörs av löv 20 % och tall 15 %. Merparten av arealen består av ungskog i huggningsklasserna K2-G1. En skogsbilväg löper genom hela skogsskiftet och ger god tillgänglighet till samtliga avdelningar och möjliggör kostnadseffektiv drivning. Jakten står fri för förvärvaren, här finns älg, rådjur & vildsvin.

Bud senast 2023-06-23.
Utgångspris: 5 700 000 SEK

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED TÖNSHULT 1:7

Adress

Tönshult 7 57795 Virserum

Totalareal
68,5 ha
Tomtområde
68,5 ha
Virkesförråd
6 725 m3sk
Boyta
160 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad om 160 kvm i två plan med enklare standard. El och vatten är indraget till huset.

Byggnadssätt:

Trästomme
Bjälklag i trä
Tegeltak
Kopplade tvåglasfönster
Fasadpanel i trä
Torpargrund

Ladugård

Ladugårdsbyggnad om ca 300 kvm. El är indragen.

Byggnadssätt:

Timmerstomme
Plåttak
1-glasfönster
Torpargrund/Gjuten betongplatta.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2023-05-16 av Mattias Johansson på uppdrag av Ludvig & Co. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 6725 m³sk och medelboniteten är beräknad till 8,1 m³sk/ha/år. Virkesvolymen fördelas på 65 % gran, 15 % tal och resterande 20 % löv. . Ca 2671 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2, dvs avverkningsbar/mogen skog.

Skogsvård

Avdelning 25, 30, 31, 33 & behöver återväxtkontrolleras för att ki ett nästa steg hjälpplanteras. Total areal: 14,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Total areal enligt Lantmäteriet: 68,5 ha
Total areal enligt fastighetskartan: 69,3 ha
Skogsbruksplanen visar 72,8 ha

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Det här skogsskiftet har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Visning av bostadshuset bokas med ansvarig fastighetsmäklare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Kristian Wedel, Mässhantverksgatan 5, 598 40 Vimmerby, tillhanda senast 2023-06-23 . OBS! Märk kuvertet "Tönshult". Använd gärna bifogad budblankett. Alternativt budformulär på webben, eller mail till kristian.wedel@ludvigfast.se.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver söka förvärvstillstånd tillika privatperson som ej varit folkbokförd inom glesbygdsområde i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för att söka förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Jakt

Jakträtten står fri för förvärvaren. I området finns goda jaktmöjligheter på bl.a. vildsvin, älg, rådjur

Naturvärden

Fastigheten berörs till en mindre del i sydväst av område med blandsumpskog enligt skogsstyrelsens kartläggning.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det två lämningar av typen lägenhetsbebyggelse;
L1956:4497
L1956:8946

Det finns även en kvarlämning;
L1956:9386

Ange ovanstående lämningsnummer på Riksantikvarieämbetets hemsida (https://app.raa.se/open/fornsok/lamning-query) för ytterligare information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 23 jun

Utgångspris: 5 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter