fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Timmersdala

Utgångspris

7 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,7 ha
Skogsmark
58,7 ha
Skogsimpediment
4,6 ha
Övrigmark
3,4 ha
Virkesförråd
11 425 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skövde Timmersdala-Skogsbolet 1:11 del av och Huamodråg 1:3

Adress

Timmersdala Timmersdala

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 66 ha fördelat på tre skiften med ett bedömt virkesförråd om 11 400 m³sk. Fastigheten domineras av granskog med tyngdpunkt i åldersintervallen 30-65 år. Fastigheten är belägen i Timmersdala.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 58,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 425 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 195 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,3 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 290 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts
till 22% tall, 61% gran, 12% björk och 5% övrigt löv. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 5 800 m³sk varav 3 600 m³sk utgörs av föryngringsavverkning, 2 000 m³sk utgörs av gallringsuttag och 200 m³sk övrig avverkning.​
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad 2018 och framskriven till dags datum av Geir Eriksen Skogssällskapet.
Skogen som är fördelad på tre skiften domineras av granskog med tyngdpunkt i åldersintervallen 30-65 år och har bra tillgänglighet till väg. Det föreligger åtgärdsbehov i form av röjning på ca 13 ha samt plantering på 0,5 ha.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2022-06-30. Den utrustning såsom jakttorn m.m. som finns inom fastigheten ägs av nyttjanderättshavaren och ingår ej i överlåtelsen.
Fastigheten ingår i Klyftamons Älgskötselområde. Området erbjuder jakt på framförallt älg och rådjur samt enstaka hjort.

Nuvarande jakträttsinnehavare önskar om möjligt att fortsätta arrendera jakträtten.

Impediment & övrig mark

Ca 8 ha utgörs av skogsimpediment, kraftledningsgata och vägar mm.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 28 maj 2021. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & CO, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 36 Skara eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast 28 maj 2021. Använd gärna bifogad budblankett

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området som helhet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.
De lantmäterikostnader som uppkommer till följd av en delning bekostas av köparen. Äganderätten kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad.
Möjlighet finns att lägga bud på varje skifte för sig. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga skiften och att fastighetsbildning enligt lag är genomförbar.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 28 maj

Utgångspris: 7 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter