fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet strax norr om Ströms-Vattudal.

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
172,0 ha
Övrigmark
2,0 ha
Skogsmark
109,0 ha
Skogsimpediment
61,0 ha
Virkesförråd
7 938 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BREDGÅRD 1:247

Om fastigheten

Obebyggd tillväxtfastighet som omfattar fyra skiften strax norr om Ströms-Vattudal och Strömsund, ca 10 mil norr om Östersund. Total landareal om 185,7 ha och 9,6 ha vatten, varav 123,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 7 938 m3sk och en medelbonitet om 4,3 m3sk/ha. Fastigheten domineras av ung- och gallringsskogar med relativt goda boniteter med blåbär och lågört som vanligaste markvegetation. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under barmarksperioden. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 39 % av virkesförrådet. Jakträtt i Bredgård-Västbygdens VVO och fiskerätt i Russfjärden- och Öhns FVO.
För information kring fastigheten kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Lador

Några enklare lador finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019 och uppdaterad per dags datum.

Fastigheten består av fyra skiften med totalt ca 123 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till ca 7 938 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 39 % av virkesförrådet. Av det totala virkesförrådet utgör 2 559 m³sk skog i huggningsklass S1 och S3. Andelen skog yngre än 20 år är ca 32 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten inte i behov av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns ett behov av röjning och ett område bör hjälpplanteras.
Det åligger köparen att överta ansvaret för dessa samt ev. övriga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bredgård-Västbygdens viltvårdsområde om 6 500 hektar med en grundtilldelning av älg hösten 2020 på 8 vuxna och fritt antal kalv. Jaktlaget består idag av 22-23 jägare. Viltvårdsområdet ingår i sin tur i Ahlströms älgskötselområde som omfattar ca 76 500 ha. Jakten är upplåten för jaktåret 2020-2021 och det är möjligt för köparen att överta jakträtten från 1/7-2021. För att uppnå full köttlott krävs 150 ha. Årligen löses i viltvårdsområdet ett jaktkort för älg - och småvilt för vardera 100 kr. Småviltjakt får bedrivas inom hela viltvårdsområdet areal.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och ingår i Russfjärdens- och Öhns fiskevårdsområde.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornminnen registrerade på fastigheten. Ett kulturhistoriskt objekt återfinns i form av en husgrund.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-05-14. Antingen via post till Ludvig & Co, Mats Kullström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Bredgård 1:247" eller mail till mats.kullstrom@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygd. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Vägar

Fastigheten har andel i Malmå-Strands vägförening

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med areal enligt fastighetsdataregistret.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 14 maj

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter