fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Skruv 109 ha

Högstbjudande

8 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 12 maj kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
109,4 ha
Skogsmark
100,4 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Betesmark
4,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
12 694 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LESSEBO LJUDERS-HÄSTEBÄCK 1:20 och 2:12

Adress

Hästebäck

Om fastigheten

Skogsskifte i Lessebo kommun, 100 ha produktiv skogsareal och 12 700 m³sk.
Gran- och talldominerad skogsfastighet med skog i samtliga huggningsklasser.

Utgångspris: 8 800 000 kronor.

Bud senast: 2021-05-12.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten Lessebo Ljuders-Hästebäck 1:20 och 2:12 är beläget i Lessebo kommun, Kronobergs län.
Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan. Plan upprättad av Södra skog 2021.
Skogsfastigheten har en skogsareal om 100 ha med ett gran-och talldominerat virkesförråd om 12 700 m³sk.
Virkesförrådet finns i samtliga huggningsklasser med viss tyngdpunkt i R2 och G1.
Medelbonitet 7 m³sk/ha. Fastighetens skogsmark har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Skogsarealen är väl brukad.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Investering i markberedning och plantering på angiven R1 areal står säljaren för.
Genomförs under våren 2021.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Betesmark

På fastigheten finns ca 6 ha inägomark.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare 2022-07-01.
Goda jaktmöjligheter för älg, rådjur, vildsvin samt ibland dovvilt.
Jaktstuga/raststuga finns, enklare standard.

Vatten/Fiske

Vatten samt fiskemöjligheter i Kråksjön.
Sedvanligt insjöfiske samt kräftor.

Vägar

Fastighetens vägar ger bra tillgänglighet till skogsbruket.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns odlingsrösen samt gränsmarkering, dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 050 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 12 maj kl 17:00

Högstbjudande: 8 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter