fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet Ragunda Böle, Krångede

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
228,0 ha
Skogsmark
218,0 ha
Skogsimpediment
10,0 ha
Virkesförråd
27 085 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RAGUNDA RAGUNDA-BÖLE 1:59

Adress

Västra skiftet Hammarstrand

Om fastigheten

Granskogsdominerad skogsfastighet med skog i alla huggningsklasser och god bonitet om 4,2 m³sk, allt i ett sammanhängande skifte . Totalareal om 228 ha varav 218 ha skogsmark. Virkesförråd om 27 000 m³sk varav 8 000 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2, resterande del är i huvudsak växande ungskogar, Pågående projektering av vindkraft. Jakträtt. Anbud 2021-06-30

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av PF-Planer, Folke Lindblom i maj månad 2021.
Fastighetsdelen är på totalt ca 218,1 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 27 085 m3sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 61 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, i huvudsak yngre gallringsskog. Ca 22 % av arealen är
under 20 år. Ungefär 14 %, (29,9 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 8 098 m3sk.

Skogsvård

Inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder finns på fastigheten. I skogsbruksplanen finns för att befrämja framtida tillväxt, röjning föreslaget på ca 65 ha.
Det åligger en köpare att överta ansvaret för skogsvårdsåtgärderna.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vindkraft

Ett avtal om anläggningsarrende finns upprättat mellan nuvarande ägare och Hjortronblomman Vindkraft AB. Ägaren till fastigheten har rätt till
90 000 kr årligen fram tills driftstagandet av anläggningen, och därefter 3 % av vindkraftverkets intjänade bruttoersättning. Det finns tre terrasser för vindkraft påbörjade inom fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Böle Hoo Hammaren VVO, sektion 1 om ca 2 300 ha för älgjakt. Småviltjakt kan utföras inom hela VVO om ca 9 000 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i Ragunda fiskevårdsområde.

Stugor

På fastigheten finns två stugor uppförda. Nuvarande ägare avser att flytta byggnaden som tidigare varit skogsstall från fastigheten. Det som tidigare varit en huggarkoja kommer att vara kvar på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

En mindre nyckelbiotop om 0,4 ha finns registrerad på fastigheten. (Källa: SeSverige) Planläggaren har också avsatt 15,9 ha som NO i Skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-06-30. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Ragunda Böle" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 30 jun

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter