fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet om ca 50 ha

Högstbjudande

5 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,0 ha
Tomtområde
50,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄLLEFORS HJULSJÖBY 1:89

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 50 ha, belägen mellan Hällefors och Kopparberg efter riksväg 63. Totalt virkesförråd 11 075 m3sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsuppgifter

Fastigheten är obebyggd och består av ett skifte. Fastigheten har sin södra gräns vid riksväg 63 och är belägen mellan Vasselsjön och Hjulsjö i Hällefors kommun. En ny väg håller på att göras då man drar om riksväg 63, vilket syns på skogsbruksplanens karta och på bilderna där man förberett med att ta ner skog på fastigheten. För information om den nya dragningen av riksväg 63, se trafikverkets hemsida, https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-63-forbifart-Hjulsjo/

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogen har inventerats av Andreas Wistrand inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 46,8 ha med ett virkesförråd om totalt 11 075 m³sk varav ca 4 799 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Bonitet 6,2 m3sk/ha/år.

Arealuppgifter

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en areal om 51,5 ha. Varav produktiv skogsmark utgör 46,8 ha.

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 500 438 m².

Fastigheten har en taxerad areal om 49 ha skog och 1 ha impediment.

Forn-/ kulturlämningar samt naturvärden

På fastigheten förekommer ett antal olika forn- och kulturminnen. Dessa består främst av kolbottnar och platser med tradition. Se vidare Fornsök på riksantikvarieämbetets webbplats och på skogsstyrelsens webbplats www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten ligger i glesbyggdsområde måste fysisk person som ej bott och varit skriven i området ansöka om förvärvstillstånd. Ansökningsavgiften är förnärvarande 4 600 kr.
Juridisk person måste alltid söka förvärvstillstånd. För mer information, läs på länsstyrelsens hemsida.

Jakt

Jakten är utarrenderad och löper med ett år i taget tills någon av parterna säger upp arrendeavtalet.

Visning

Ingen traditionell visning sker av fastigheten. Man kan själv besöka fastigheten för besiktning. Dock ska hänsyn tas till djur och natur. Observera att jakt kan förekomma på fastigheten och att då ska hänsyn tas även till detta.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter