fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om ca 35 ha i Breanäs

Högstbjudande

4 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 Nov

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Naturskön skogsfastighet om ca 35 ha i sagolika Breanäs med gräns i sjön Immeln. Sjön Immeln är perfekt för paddling med sin miniskärgård av hundratalet små öar. Produktiv skogsmark om ca 34 ha. Virkesförrådet är bedömt till ca 3 296 m3sk och boniteten till 7,4 m3sk. Bra vägnät som håller god standard och ger korta skotavstånd. Fastigheten erbjuder bra jakt med flera jakttorn utplacerade. Förekommande viltslag är bland annat småvilt, rådjur, hjort, vildsvin och älg. På fastigheten finns en blåbärsodling med 250 blåbärsbuskar. Här finns också en jaktkoja, utedass, garage och stolplada.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvigfast.se. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE BREANÄS 1:56

Totalareal
35,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Skogsmark
34,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Inägomark
0,1 ha
Virkesförråd
3 296 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-04-03 av David Ljungkvist, Ludvig & Co. Skogsbruksplanen har 2023-10-15 räknats fram av Gustav Forslund, Ludvig & Co och mätningar har även gjorts i fält i de avdelningar där åtgärder har gjorts sedan planens upprättande. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 34 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 296 m³sk. Trädslagsfördelningen är 25 % tall, 25 % bok, 20 % björk, 18 % ek, 6 % gran, 6 % lärk samt <1 % klibbal. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 124 m³sk. Det finns ett bestånd med parkslide vid stolpladan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på småvilt, rådjur, hjort, älg och vildsvin.

Naturvärden

Det finns två områden med sumpskog, ett med mosseskog där tall dominerar och en fuktskog där lövskog dominerar (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (källa: SeSverige och Fornsök).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Byggnader

På fastigheten finns en stolplada som används för förvaring av ved, ett garage för traktor mm, en separat byggnad med utedass och en bod/jaktkoja med ett rum och litet kök.

Blåbärsodling

På fastigheten finns en inhägnad blåbärsodling med ca 250 blåbärsbuskar.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 27 Nov

Högstbjudande: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter