Skogsfastighet

Skogsfastighet om ca 20 hektar

Högstbjudande

950 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
20,9 ha
Tomtområde
20,9 ha
Virkesförråd
1 794 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAXÅ STENBERGET 1:5

Adress

Laxå Stenberget 1:5

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skift om ca 20 hektar med god arrondering strax sydöst om Finnerödja. Fastigheten har en beräknad medelbonitet om 6,9 m³sk per ha, och ett beräknat virkesförråd om 1 793 m³sk. En väg går rakt igenom fastigheten vilken gör åtkomsten till fastigheten bra. Fastigheten gränsar mot väg 575.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total virkesvolym om 1 794 m³sk. Medeltal är 93 m³sk per hektar. Medelboniteten är beräknad till 6,9 m³sk per hektar. Beräknad tillväxt per år är 116 m³sk. 43 % gran, 27 % tall och 29 % löv. Merparten av skogen är under 20 år. 57 % av skogen klassas som R2, 24 % klassas som G1, 5 % som K2. 13 % har uppnått skyddsåldern för föryngringsaverkning. Skogsbruksplanen är upprättad 2020-04-17.

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 209 315 m².
Fastighetens taxerade areal är, skogsmark 16 ha, betesmark 4 ha och övrig mark 1 ha.
Enligt skogsbruksplanen har en produktiv skogsmark om 19,3 ha, impediment myr 0,4 ha, impediment berg 0,1 ha, väg/ledning/vatten 0,6 ha samt övrig mark 0,2 ha. Totalt 20, 6 ha.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Jakt

Egen småviltsjakt på den egna fastigheten. Gemensam älgjakt med Grönelid jaktlag på ca 830 ha. Vid jaktfrågor kan mäklaren lämna ut kontaktuppgifter till kontaktperson i jaktlaget.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För juridisk person krävs också förvärvstillstånd.

Visning

Ingen visning kommer att göras av fastighetsmäklaren, spekulanter kan själva besöka fastigheten för besiktning. Gå fram varligt och visa hänsyn mot fastighetsägare, jägare, djur och natur och när du besöker fastigheten.
Anmäl intresse till fastighetsmäklaren via mail, skriv gärna ett telefonnummer som mäklaren kan nå dig på.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 975 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter