Skogsfastighet

Skogsfastighet om 84 hektar i Vallentuna

Utgångspris

8 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,2 ha
Skogsmark
79,9 ha
Berg/hällmark
3,8 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Virkesförråd
8 124 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VALLENTUNA Norrhall 3:12

Adress

Kårstavägen 18696 Vallentuna

Om fastigheten

Söker du nya jaktmarker och din egen skog finns ett mycket bra alternativ i Vallentuna kommun i höjd med Roslagsstoppet vid E18. Möjlighet till jakt på 450 ha om ny ägare får tillgång till jaktlaget. Gott om vilt med älg, rådjur, enstaka dov, och mycket vildsvin. Höga rekreationsvärden och som alltid en framtida möjlighet att söka planbesked för att bygga i större skala. Endast 5-10 minutermed bil till Roslagstoppet, 30 km från Täby Centrum, 32 km från Arlanda och 40 km till Roslagstull, Stockholm.

Framtidsskog med en uppskattad volym 2020 på drygt 8000 m³sk och 2 400 m³sk gallringsskog. Använd med fördel Gårdskartan som visar respektive avdelning.

Välkommen till Vallentuna.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighet

Attraktiv fastighet i Vallentuna kommun med högt rekreationsvärde och mycket goda jaktmöjligheter. Endast 5-10 minutermed bil till Roslagstoppet, 30 km från Täby Centrum, 32 km från Arlanda och 40 km till Roslagstull, Stockholm.

Inga väg- eller samfällighetsavgifter.

Skogsförsäkring ca 3 000 kr/år.

Skogsuppgifter

Norrhall 3:12 ligger beläget 5 minuter från Roslagsstoppet vid E18 på väg vägen till Kårsta. Den totala landarealen är 84,2 ha och av dessa är 79,9 ha skogsmark. Marken är varierande i bonitet med allt från bördig före detta jordbruksmark till svagare delar med såväl bergbunden mark som mossmark. Det totala virkesförrådet, som är 2019 uppskattat till ca 7 730 m³ sk, består till 66 % av tall, 23 % av gran och 11 % av löv. Åldersklassfördelningen är ojämn och med en tydlig topp på skog i ca 35. Förväntad tillväxt första tillväxtsäsongen 394 m³ (8124 m³sk). Tillväxt för perioden 2019-2028 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder, 332 m³sk per år. Se mer i bilagor.

Skogsvård

De till avverkning föreslagna ca 2 400 m³ sk utgörs uteslutande av gallringsvolymer. Detta är under tillväxten och bör utföras för att trygga tillväxt och kvalitet. Det finns gallrad granskog på f.d. jordbruksmark där man bör ha kontinuerlig koll på eventuell röta och granbarkborreskador och kan således komma att behöva avverkas för att förhindra värdetillväxt samt insekts - och rötspridning.

Skogsvården består av återväxtkontroller där viss hjälpplantering kan förekomma men även ungskogsröjningar. Dessa åtgärder utförs för att trygga tillväxt och kvalitet.

Fastighetsgränser

Under våren har vindfällen upparbetats efter stormen "Alfrida". Fastigheten klarade sig förhålladevis bra från skador och ungskogarna uppvisar god tillväxt och potential. Rågågarna röjs och markeras kontinerligt för att underlätta all skoglig verksamhet. På för åtgärden lämplig mark förordas dikesrensning för att trygga/bibehålla skogsproduktionen.

Jakt

Jakten är inte utarrenderad men nuvarande ägare jagar tillsammans med angränsande jaktlag om ca 450 ha.
På fastigheten finns gott om rådjur, kron, dov verkar öka (mest på mark inom jaktlagsområdet), vildsvin, hare och viss tillgång till älg.
Som ny ägare till fastigheten kan du sannolikt erbjudas plats i jaktlaget.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett samarbete för jakten på ett större område, inga arrendavatal eller nyttjanderätter belastar fastigheten i övrigt.

Förvärvstillstånd

Förvärstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registreade Forn- och kulturlämningar. Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor. Se länk nedan.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns 6 områden med Sumpskog registrerade på en areal om 5,5 ha. Se länkar till Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Visning

Besök gärna fastigheten på egen hand.

Det är en ren skogsfastighet utan bostadsbyggnader.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Förmån väg

Fastigheten har en förmån på Vallentun Norrhall 3:1 att använda vägen från allmän väg till fastigheten enligt kartor nedan.
Förmån Officialservitut Väg 0115-10/34.1 Beskr: Rätt att använda vägen a för utfart till allmän väg.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter