fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet om 68ha med egen brygga i Valdemarsviken!

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,7 ha
Skogsmark
55,4 ha
Skogsimpediment
8,0 ha
Åkermark
2,3 ha
Övrigmark
3,0 ha
Virkesförråd
9 186 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VALDEMARSVIK KÄGGLA 1:13

Adress

Skogslyckevägen 2 615 95 Valdemarsvik

Om fastigheten

Skogsfastighet med egen sjöbod och brygga i Valdemarsviken och fantastisk utsikt över Valdemarsvikens sund. Strax utanför Valdemarsvik finner du Käggla 1:13 om totalt ca 68,7ha varav ca 55,4ha utgörs av produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9186m3sk och en medelbonitet om 6,8m3sk/ha/år. Från fastighetens höjder får du en fantastik utsikt över Valdemarsviken och dess sund! Ta båten från din egen brygga eller njut av skogen och dess möjligheter. Fastigheten har ett förstklassigt vägnät och här finns verkligen många möjligheter. Är du jaktintresserad finns här älg, dovvilt, vildsvin, rådjur och hare. Fastighetens goda arrondering och terräng möjliggör bra jaktmöjligheter. På fastigheten finns en bergtäkt med en hårdgjord yta som utgör flera möjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten består av välskött skogsmark och är mycket väl arronderad. Den totala volymen uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 9186 m3sk och medelboniteten uppgår till 6,8m3sk/ha/år vilket får anses som mycket bra för området. Den totala tillväxten/år vid ingången av skogsbruksplanen uppgår till ca 377m3sk. Skogsbruksplanen finns redovisad i sin helhet under dokument & Bilagor, skogsinformation.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och skogsvården är i god fas.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Det är upp till köparen att förvissa sig om och undersöka fastighetens gränser i fält. Använd gärna vår funktion "Gårdskartan" när du besöker fastigheten i fält för att se din position.

Åkermark

Åkermarken består av ett sammanhängande skifte i nordväst.

Vatten

Fastigheten saknar eget vatten då fastighetsgränsen går i strandlinjen.

Jakt

I markerna återfinns Älg, dovvilt, vildsvin, rådjur och hare. Fastigheten ingår idag Tryserums älgskötselområde. Fastighetens arrondering och terräng gör att den hyser goda viltstammar och förutsättningar för bra jakt. Jakten är fri från tillträdesdagen.

Bergtäkt/övrig mark

På fastigheten finns ett område som kan liknas vid en bergtäkt om ca 2,4 ha. Se avdelning 32 i skogsbruksplanen. Här har berg tidigare krossats och avlägsnats för att bereda plats för upplag av virkesprodukter mm. Nuvarande tillstånd är utnyttjat. Ytan är hårdgjord med krossmaterial och prydligt iordningställd. Här finns uppkrossat material som inte ingår i fastighetsförsäljningen. Köparen ska vara medveten om att särskilt förbehåll kommer att göras i köpekontraktet av säljaren för avtransport/hantering av materialet. Materialet kan även säljas i separat affär och kontrakt. kontakta mäklaren för mer info. I kanten av bergtäkten finns en notering i länsstyrelsens EBH-karta att det historiskt funnits en skrothandel.

Vägar

Fastigheten har av förekommen anledning förstklassiga vägar och även traktorvägar på skogen är uppgrusade och framkomliga med personbil av fyrhjulsdriven karaktär. Traktorvägarna kan med fördel användas som rid eller fyrhjulingsvägar eller bara trivsamma skogspromenader. Bildande av vägsamfällighet till angränsande tomtområde i norr pågår.

Sjöbod

Längst ned vid vattnet i nordöstra hörnet av fastigheten finner du en sjöbod bara några meter från vattnet. Sjöboden är i gott skick och tillhör fastigheten. Byggåret är inte känt men den har använts av tidigare ägaren under lång tid och i närtid av en närboende. Sjöboden är tillgänglig för en köpare från kontraktstillfället.

Brygga

I Nordöstra hörnet av fastigheten, i direkt anslutning till sjöboden, finns en brygga som upprättats av ägare till fastigheten längre tillbaka i tiden. Bryggan är förankrad på fastigheten och har nyttjats under mycket lång tid.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit folkbokförd sedan minst ett år, inom glesbygd i Valdemarsviks kommun. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Fastighetsbildning

Fastigheten Valdemarsvik Käggla 1:13 är en egen fastighet och förvärvas genom köp. Fastigheten kan även förvärvas genom fastighetsreglering under vissa förutsättningar angivna av lantmäteriet. Kontakta mäklaren för mer information angående de olika köpformerna.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen sker genom skriftligt bud med eventuell efterföljande budgivning. Efter budtidens utgång kan fastigheten komma att säljas direkt eller genom slutförhandling beroende på budens fördelning och nivå. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud skall vara mäklaren tillhanda senast 2021-06-28.

Visning

Fastigheten kan visas av mäklaren efter tidsbokning men kan också beses på egen hand av spekulanter. Vid eget besök på fastigheten ska sedvanlig hänsyn visas till eventuella pågående aktiviteter, vilt och omgivning.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 650 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 28 jun kl 12:00

Högstbjudande: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter