fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om 500 ha, Oviken

Försäljningssätt

Anbud senast fre 3 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
501,0 ha
Tomtområde
501,0 ha
Virkesförråd
36 962 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BERG BORGEN 3:16 och 8:5

Om fastigheten

Med en hänförande utsikt ligger denna obebyggda fastighet med sina 500 ha. Fastigheten utgörs av ett större sammanhängande skifte belägen strax söder om Oviksfjällen vid Nybodarna. Den totala arealen är 501 ha varav 335 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd som till större delen utgörs av äldre slutavverkningsskog. Total volym om ca 37 000 m³ sk varav ca 28 500 m³ sk är S1 och S2-skog. Fastigheten med dess fjällnära miljö erbjuder mycket fina jaktmöjligheter, jakten kan bedrivas både på den egna marken och på de direkt angränsande statliga jaktmarkerna. Fastigheten ingår i Prästbuans jaktlag som förfogar över ca 1 830 ha. Det finns även goda fiskemöjligheter i den närbelägna och välkända Arån samt i några av de vattendrag som flyter genom fastigheten.

Tillhörande fäbovall vid Nybodarna och tomtmark i byn Borgen strax norr om Myrviken.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning och en prisidé om 10 000 000 kr. Observera förlängd anbudstid till den 3 September!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2016 av Norra Skog. Skogsbruksplanen är uppräknad med tillväxt till dagens datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 335,4 ha med ett virkesförråd om 36 962 m3sk varav 28 571 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk. fjällnära skogar, för mer information kontakta fastighetsmäklaren.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten erbjuder mycket stora möjligheter till jakt på älg, ripa och tjäder i ett naturskönt område med insprängda myrar och skogsholmar med hög vildmarkskaraktär. Dess geografiska belägenhet i direkt anslutning till de statliga jaktmarkerna både med skogsskiftet och med fäbodvallen, ger goda möjlighet till jakt på stora arealer, utanför den egna marken.

Fastigheten ingår idag i Prästbuans jaktlag. Jaktlaget ingår i ett licensområde som omfattar en areal om 1 830 ha och jaktledare ärPer-Erik Åhs, 070-6879859. Enligt uppgift från jaktledaren var tilldelningen för 2020, 3 stora och 2 kalvar. Här bedrivs småviltjakten idag på den egna arealen.

Ny ägare får själv söka ev medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv som ett eget jaktområde.

De angränsande statliga jaktområdena har benämningen TÅ4a, TÅ4b och TÅ4c enligt Länsstyrelsens indelning.

Jakten övergår till köparen senast 2022-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Naturvärden

Det finns idag två nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt registrerade på fastigheten. Nyckelbiotoperna är belägna inom avdelningarna 7 resp 95 och naturvärdesobjektet berör avdelningarna 25, 28 och 35. Utöver dessa finns idag inga ytterligare kända eller registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller andra fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Arrende/nyttjanderätter

Byggnad på ofrigrund.
På tomtmarken i byn finns en byggnad som ägs av annan än säljaren och ingår således ej i denna försäljning.

Nybodarna

Obebyggd fäbodruta på Nybodarnas fäbod. Vallen är belägen i lugnt och avskilt läge i direkt anslutning till de statliga jaktmarkerna. Mycket trevligt med den angränsande Galån.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2021-09-03. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Borgen 3:16" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvig.se.

Tillträde

Senast 14 dagar efter beviljat förvärvstillstånd eller 30 dagar efter tecknat köpekontrakt för den som ej behöver förvärvstillstånd.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 3 sep

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter